Konjunkturinstitutet

Konjunkturbarometern Kvartal. Oktober 2003

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 12:34 CET

Industrins optimism har ökat de senaste månaderna. Inför fjärde kvartalet väntas efterfrågan ta fart och då framförallt på exportmarknaden. Även konfidensindikatorn har stigit.

Förbättringen beror på att företagens produktionsförväntningar är mer optimistiska. Ser man till utfallet har dock återhämtningen hittills gått trögt. För tredje kvartalet rapporterar företagen oförändrad orderingång och en svagt ökande produktion.

Byggverksamheten har försvagats ytterligare, men andelen företag som redovisar försämring är något lägre än tidigare. Orderläget är alltjämt svagt, antalet anställda har skurits ned och anbudspriserna har sänkts ytterligare. Förväntningarna pekar inte mot någon snar återhämtning. Även på ett års sikt räknar företagen med en minskad aktivitet.

Läget inom handeln är relativt gott. Efter en svacka under andra kvartalet tycks försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln och handeln med motorfordon åter ha tagit fart under tredje kvartalet. Dagligvaruhandeln redovisar en fortsatt hygglig tillväxt. Undantaget är partihandeln där försäljningsvolymen varit oförändrad under perioden och här är också orderläget svagt. Handeln räknar med fortsatt tillväxt under fjärde kvartalet. Optimismen är störst inom sällanköpsvaruhandeln.

Orderläget inom tjänstenäringarna är fortfarande svagt. Det finns dock tecken på en återhämtning inom delar av sektorn. Såväl uppdragsverksamhet som datakonsulter rapporterar ökad efterfrågan för tredje kvartalet och förväntningarna inför fjärde kvartalet pekar mot en betydande tillväxt. Åkerierna däremot redovisar oförändrad efterfrågan och räknar heller inte med någon ökning under innevarande kvartal.

Ny tjänst: Läget i svensk ekonomi – en översikt
Konjunkturinstitutet lanserar ”Läget i svensk ekonomi”, en samlad bild av hur det går för svensk ekonomi just nu. Här hittar du siffror och prognoser för de viktigaste måtten – BNP-tillväxt, arbetslöshet, resursutnyttjande och målen för den ekonomiska politiken. Översikten, som uppdateras månadsvis, finns på vår hemsida www.konj.se.

För tabeller, se www.konj.se