Konjunkturinstitutet

Konjunkturbarometern Månad. Augusti 2003

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 11:01 CEST

Enligt konjunkturbarometern för augusti syns en viss förbättring för industrin jämfört med förra månaden. Produktionsvolymen har ökat något och företagens omdömen om såväl orderläget som lager har förskjutits i positiv riktning. Konfidensindikatorn, som successivt sjunkit ända sedan årsskiftet, har återigen vänt uppåt.

Siffran för den här månaden ligger dock fortfarande klart under genomsnittet. Företagens förväntningar inför de närmaste månaderna pekar mot en viss produktionstillväxt. Jämfört med förra månaden är det den här gången flera branscher som har en mer optimistisk syn.

Inom byggindustrin är läget fortfarande kärvt och företagen rapporterar om fortsatt minskad aktivitet. Branschen räknar inte med någon vändning uppåt de närmaste månaderna. Istället väntas såväl byggandet som sysselsättningen fortsätta att minska.

Inom handeln har läget förbättrats något jämfört med de senast föregående mätningarna. Handel med motorfordon rapporterar återigen stigande försäljningssiffror och dagligvaruhandeln visar på god tillväxt. Inom sällanköpsvaruhandeln tycks dock tillväxten varit måttlig. Förväntningarna inom handeln inför de närmaste månaderna är relativt optimistiska och man räknar med god försäljningstillväxt.

Efterfrågan för den privata tjänstesektorn har inte ändrats nämnvärt de senaste månaderna. Orderläget är svagt och två tredjedelar av företagen uppger att volymen på inneliggande order är för liten. De närmast följande månaderna räknar sektorn med en viss återhämtning. När det gäller sysselsättningen väntar man sig fortsatta nedskärningar, men andelen företag som räknar med att dra ned på personalstyrkan är betydligt lägre än tidigare.

Kontaktperson: Roger Knudsen

För tabell och diagram, se bifogad fil