Konjunkturinstitutet

Konjunkturbarometern Månad. September 2003

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 09:49 CEST

Konjunkturbarometern för september visar att återhämtningen i svensk industri går trögt. Orderingången har varit i stort sett oförändrad de senaste månaderna och produktionsvolymen har ökat marginellt. Sysselsättningen har försvagats ytterligare.

Konfidensindikatorn har dessutom fallit tillbaka något jämfört med förra månaden. Företagens förväntningar är dock försiktigt optimistiska och man räknar med en viss produktionstillväxt de närmaste månaderna.
I byggsektorn är läget dystert. Företagen rapporterar minskat byggande, vikande sysselsättning och lägre anbudspriser. Orderläget är svagt och man räknar inte med någon förbättring de närmaste månaderna.

Försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln tycks vara på väg upp efter en kortare svacka. Framförallt handel med kläder och skor har ökat betydligt. Dagligvaruhandeln redovisar en fortsatt hygglig tillväxt, medan handel med motorfordon har varit i det närmaste oförändrad de senaste månaderna. Samtliga delbranscher inom handeln är optimistiska inför de närmaste månaderna och räknar med god försäljningstillväxt.
Efterfrågan inom den privata tjänstesektorn har fortsatt att minska de senaste månaderna. Utfallet blev en besvikelse då företagen hade räknat med en viss tillväxt. Orderläget är svagt och en stor andel av företagen har dragit ned på personalstyrkan. Tjänstesektorn räknar med en viss förbättring av efterfrågan de närmaste månaderna. Antalet anställda väntas dock minska ytterligare.

Kontaktperson: Roger Knudsen