Konjunkturinstitutet

Konjunkturbarometern: Maj 2004

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 11:34 CEST

Den starka exportefterfrågan lyfter industrikonjunkturen och i alltfler branscher ökar aktiviteten. Industrin redovisar fortsatt stark exportorderingång för de senaste månaderna, men från hemmamarknaden har tillväxten varit måttlig. Produktionsvolymen har ökat påtagligt, men än har inte resursutnyttjandet stigit dithän att sysselsättningen har påverkats i positiv riktning.
Konfidensindikatorn har ökat ytterligare någon enhet och ligger klart över genomsnittet. De närmaste månaderna räknar företagen med en fortsatt god produktionstillväxt, men sysselsättningen väntas minska ytterligare något.
Läget i byggindustrin tycks vara på väg att bli bättre. Visserligen rapporterar företagen om en fortsatt minskning i byggande och sysselsättning, men orderingången tycks samtidigt ha tagit fart. Företagen är den här gången inte lika missnöjda med orderbeläggningen som för bara en månad sedan. Orderingången väntas öka ytterligare de närmaste månaderna och såväl byggande som sysselsättning förutses upphöra att minska.
KONFIDENSINDIKATOR (ENLIGT PUBLICERINGSMÅNAD)
Feb 2004 Mar 2004 Apr 2004 Maj 2004
Tillverkningsindustri1
Ej säsongkorrigerad -1 -1 4 4
Säsongkorrigerad 1 -1 0 1
Byggnadsindustri2
Ej säsongkorrigerad -52 -42 -24 -14
Säsongkorrigerad -49 -52 -31 -28
1. Orderstocksomdöme – omdöme om färdigvarulager + förväntad produktionsutveckling
2. Orderstocksomdöme + förväntad sysselsättningsutveckling

För handeln blev utfallet svagare än vad företagen hade räknat med. Inom både handel med motorfordon och dagligvaruhandeln uteblev den väntade tillväxten och för sällanköpsvaruhandeln blev försäljningstillväxten svagare än väntat. Handeln är dock optimistisk inför de närmaste månaderna och räknar med att försäljningen ska öka. Optimismen är störst inom sällanköpsvaruhandeln där man räknar med en betydande tillväxt.
Efterfrågan på privata tjänster har ökat påtagligt de senaste månaderna. Efterfrågeläget är dock fortfarande svagt och flertalet företag är missnöjda med volymen på inneliggande uppdrag. Sysselsättningen har fortsatt att minska, men andelen företag som skurit ned på antalet anställda är mindre än tidigare. De närmaste månaderna räknar tjänstesektorn med fortsatt hygglig efterfrågetillväxt. Efterfrågan är dock ännu inte tillräckligt stark för att företagen ska nyanställa. Istället förutses en fortsatt minskad sysselsättning.


Kontaktperson: Roger Knudsen, enhetschef för Konjunkturbarometern,
tel: 08-453 59 06.