Grafiska Företagen

Konjunkturläget i grafiska branschen kv 4, 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 15:31 CET

Återhämtning under sista kvartalet 2006

Efter en stark inledning och en svag period i mitten, avslutades året med stigande volymer och högre orderingång i den civilgrafiska industrin. Tillväxten under det sista kvartalet låg i linje med vad företagen spådde den 1 oktober.

Prisrörelserna var små under det sista kvartalet, vilket är acceptabelt för lönsamheten så länge som företagen fortsätter att arbeta med produktivitetshöjande åtgärder. Under sista kvartalet förblev dock lönsamheten oförändrad. Kapacitetsutnyttjandet steg något och investeringsbehovet spås öka under 2007, i synnerhet om prognoserna om fortsatt tillväxt visar sig stämma. Antalet anställda sjönk bland de undersökta företagen mer än förväntat vilket kan ha flera orsaker: i) behovet av svårtillgänglig kvalificerad arbetskraft ökar, ii) framgångsrikt effektiviseringsarbete gör att mindre kvalificerad personal sägs upp, iii) dämpad framtidstro. Under inledningen av 2007 förväntas volymer och orderingång stiga ytterligare samtidigt som priserna spås ligga still med en liten dragning uppåt. Konkurserna ligger kvar på låga nivåer och kommer att så förbli, analyserar Henrik Rosengren, branschekonom på GFF.Dataunderlaget utgörs av ca 100 tillfrågade företag i den grafiska industrin samt av uppgifter från Konjunkturinstitutet, Market Manager Partner, Svenskt Näringsliv - lönestatistiken och SCB. Kvartalsrapporten Konjunkturläget ges ut som service till medlemmar i Grafiska Företagens Förbund.

För mer information kontakta branschekonom Henrik Rosengren 08-762 68 27 eller informationschef Maria Wikström 08-762 68 02.

Grafiska Företagens Förbund är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Grafiska Företagens Förbund ingår i Svenskt Näringsliv och har ca 630 medlemsföretag med ca 19 500 anställda. Förbundets uppgift är att ge arbetsgivarservice men också att utveckla och marknadsföra branschen. Grafiska Företagens Förbund står bl a bakom Grafiska Kammaren, Grafisk Företagsguide och ALG 02.

www.grafiska.se