Statistiska centralbyrån, SCB

Konjunkturstatistik, jämförelse av löneutvecklingen inom privat och offentlig sektor, juni 2007: Löneökningarna ligger kring tre procent

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 09:36 CEST

De genomsnittliga löneförändringarna för de tretton senaste månaderna var inom privat sektor 2,9 procent för arbetare och 3,0 procent för tjänstemän. För den statliga sektorn var genomsnittet 3,4 procent. För kommuner och landsting var motsvarande genomsnitt 1,9 procent respektive 2,4 procent.

Utfallen för kommunal sektor påverkas av att de nya avtalen för Kommunal innehåller engångsbelopp för år 2007, vilka inte ingår i statistiken samt av att antalet plusjobbare har ökat sedan 2006.

Löneförändring avseende genomsnittlig tim- respektive månadslön efter sektor, utveckling fr.o.m. juni 2006 t.o.m. juni 2007

Sektor


Löneförändring i procent[1]

http://www.scb.se/templates/pressinfo____210568.asp


1) Förändringstalen för juni 2006 är definitiva. Förändringstalen fr.o.m. juli 2006 är preliminära men successivt justerade för retroaktiva löner. Vid jämförelse mellan olika sektorer bör hänsyn tas till att lönerevision sker vid skilda tidpunkter.

faktaruta

Genomsnittet ovan beräknas genom att addera den för varje månad, från och med juni 2006 till och med juni 2007, beräknade löneförändringen från motsvarande månad föregående år (se ovanstående tabell) och sedan dividera med tretton. Detta ger ett glidande medelvärde för varje publiceringsmånad.

Publikation

En mer fullständig redovisning av juni 2007 publiceras i det statistiska meddelandet AM47SM0709 som finns tillgängligt på SCB:s webbplats.

Mer information om de olika sektorerna publiceras i statistiska meddelanden. AM38SM0708 (privat sektor), AM17SM0708 (statlig sektor) och AM49SM0708 (kommuner och landsting). Dessa finns tillgängliga på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras den 1 oktober klockan 9.30.

Avskiljare

Statistikansvaring myndighet
Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Fax 08-650 68 36

Förfrågningar
Christina Eurén
Tfn 08- 545 292 40/45
E-post christina.euren@mi.se

Producent
SCB, Enheten för löne- och arbetskostnadsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 21

Förfrågningar
Daniel Svensson
Tfn 019- 17 64 04
E-post daniel.svensson@scb.se
Louise Stener
Tfn 019- 17 64 59
E-post louise.stener@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.