Statistiska centralbyrån, SCB

Konjunkturstatistik löner, augusti 2005

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 09:34 CET

Löneökningen uppmätt till 2,4 procent för arbetare
och 3,0 procent för tjänstemän i privat sektor

Inom den privata sektorn ökade lönerna för arbetare med 2,4 procent och för tjänstemän med 3,0 procent mellan augusti 2004 och augusti 2005. Löneökningen var inom den statliga sektorn 2,3 procent, för kommunerna 0,9 procent och för landstingen 1,0 procent.

Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____148508.asp

Genomsnittslönen var ...
Den genomsnittliga månadslönen i augusti 2005 var för statlig sektor 25 700 kronor, för kommunerna 20 400 kronor och för landstingen 23 800 kronor. Inom privat sektor var den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän 28 300 kronor och den genomsnittliga timlönen för arbetare 120 kronor.

Lönenivåerna för de olika sektorerna är inte jämförbara eftersom de redovisade nivåerna för kommuner och landsting inte inkluderar rörliga lönetillägg.

faktaruta

Förändringstalen är baserade på den hittills uppmätta lönen för augusti 2005 och den definitiva lönen för augusti 2004. Till årets lön kan komma ytterligare löneökningar i form av retroaktiva utbetalningar. Den slutliga genomsnittslönen fastställs först efter ett år.

De låga löneökningarna för kommuner och landsting, med revisionstidpunkt 1 april 2005, förklaras av att de nya lönerna ännu inte har betalts ut i augusti 2005.

Publikation

En mer fullständig redovisning av augusti 2005 publiceras i de statistiska meddelandena AM38SM0510 (privat sektor), AM17SM0510 (statlig sektor) och AM49SM0510 (kommuner och landsting), som nu finns tillgängliga på SCB:s webbplats. De statistiska meddelandena i pappersformat upphörde från och med november 2004.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras den 30 november 2005 klockan 09.30. Dessutom publiceras genomsnittliga löneförändringar för de senaste tretton månaderna i ett sammanfattande statistiskt meddelande, AM47SM0511, den 4 november 2005.


Statistikansvarig myndighet
Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Fax 08-650 68 36

Förfrågningar
Christina Eurén
Tfn 08-545 292 40/45
E-post christina.euren@mi.se
Producent
SCB, Enheten för löne- och arbetskostnadsstatistik
701 89 ÖREBRO

Förfrågningar
Daniel Svensson
Tfn 019-17 64 04
E-post daniel.svensson@scb.se
Lena Larsson
Tfn 019-17 60 19
E-post lena.larsson2@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.