Statistiska centralbyrån, SCB

Konjunkturstatistik över sjuklöner, 1:a kvartalet 2013: Antalet sjukdagar ökade

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 10:37 CEST

Antalet sjukdagar per anställd ökade under första kvartalet 2013 med 0,08 dagar jämfört med samma kvartal 2012. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 1,82 dagar per anställd jämfört med 1,74 dagar 2012.

Fr.o.m andra kvartalet 2011 har undersökningens design förändrats vilket har påverkat nivåskattningarna. Se mer under definition och förklaringar.

I privat sektor ökade antalet sjukdagar per anställd med 0,05 dagar till 1,60 dagar. Inom den offentliga sektorn hade män inom kommun den enskilt största förändringen. Män i kommun hade en ökning  med 0,21 dagar. Sjuklön utbetalades under första kvartalet totalt för i genomsnitt 1,46 dagar per anställd.

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor och kön
Se tabell här

Antalet sjuktillfällen per anställd ökade
Antalet sjukfall per anställd under sjuklöneperioden var 0,44 under första kvartalet 2013, vilket var en ökning med 0,01 fall jämfört med samma kvartal 2012. I privat sektor var antalet sjukfall per anställd 0,40 och i statlig sektor var antalet 0,36. I  kommuner och landsting var antalet fall 0,59 respektive 0,53 per anställd.

Totalt antal sjukfall under sjuklöneperioden per sektor fjärde kvartalet 2012

Se tabell här


Antal sjukfall per fallängd, första kvartalet 2013
Totalt var det cirka 1 839 000 sjukfall under första kvartalet 2013. Av dessa var cirka 87 procent upp till en vecka långt. Under det första kvartalet var det vanligast förekommande med 2 dagar  långt sjukfall.

Diagrammet visar antalet sjukfall per fallängd, dvs. antalet sjukfall som varar 1 dag, 2 dagar osv.

Totala sjukfrånvaron ökade

Den totala sjukfrånvaron under första kvartalet 2013 ökade med 0,2 procent  jämfört med motsvarande kvartal 2012. Den totala sjukfrånvaron innefattar all sjukfrånvaro från arbetet.

Se tabell här

Total sjukfrånvaro per sektor i procent, fjärde kvartalet 2012

Se tabell här

Definitioner och förklaringar

  • Ny design fr.o.m. 2:a kvartalet 2011
    Förändringar har gjorts av undersökningens design, vilket har påverkat nivåskattningarna. Jämförelser med tidigare kvartal ska tolkas med stor försiktighet i väntan på kommande kvartalsmätningar och fortsatt utredning. Förändringarna har påverkat skattningarna för såväl privat som offentlig sektor. En stor del av nivåskillnaden jämfört med tidigare kvartal beror sannolikt på flera förändringar där var och ens effekter är svåra att bedöma. SCB ser över möjligheterna att komma med mer detaljerad information vid ett senare tillfälle. Möjligheten att länka tidsserien skall också utredas.
  • Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön.
  • Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller ej.
  • Sjukfall är varje tillfälle en arbetstagare påbörjar en sjukperiod genererar ett sjukfall, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.

Undersökningen publiceras kvartalsvis. Åren 2002-tredje kvartalet 2005 finns publicerade på Försäkringskassans hemsida.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation publiceras 2013-09-10.

Logotyp 

Statistikansvarig myndighet och producent

Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 83

Förfrågningar

Marie Kåberg
Tfn 019-17 65 79
E-post fornamn.efternamn@scb.se