Statistiska centralbyrån, SCB

Konjunkturstatistik över sjuklöner, 2:a kvartalet 2010: Antalet sjukdagar ökade något

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 09:39 CEST

För grafer och tabeller vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____299818.aspx

Antalet sjukdagar per anställd ökade något under andra kvartalet 2010 med 0,02 dagar jämfört med motsvarande kvartal 2009. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 0,96 dagar per anställd jämfört med 0,94 dagar 2009.

I privat sektor var antalet sjukdagar per anställd  i stort oförändrat. Inom den offentliga sektorn hade kvinnor anställda i kommun den enskilt största förändringen med en ökning  på 0,10 dagar. Sjuklön utbetalades under andra kvartalet totalt för i genomsnitt 0,76 dagar per anställd.

Tabell: Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor och kön

Antalet sjuktillfällen per anställd oförändrat

Antalet sjukfall per anställd under sjuklöneperioden var 0,24 under andra kvartalet 2010. I privat sektor var antalet sjukfall per anställd 0,21 och i statlig sektor var antalet 0,18. I både kommuner och landsting var antalet fall per anställd 0,32.

Tabell: Totalt antal sjukfall under sjuklöneperioden per sektor andra kvartalet

Antal sjukfall per fallängd, andra kvartalet 2010

Totalt var det 953 109 sjukfall under andra kvartalet 2010. Av dessa var cirka 87 procent upp till en vecka långt. Under det andra kvartalet var det vanligast förekommande med 1 dagar långa sjukfall.

Totala sjukfrånvaron oförändrad

Den totala sjukfrånvaron under andra kvartalet 2010 var oförändrad jämfört med motsvarande kvartal 2009. Den totala sjukfrånvaron innefattar all sjukfrånvaro från arbetet.

 

Tabell: Total sjukfrånvaro per sektor i procent, andra kvartalet

Definitioner och förklaringar

Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön.
Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller ej.
Sjukfall är varje tillfälle en arbetstagare påbörjar en sjukperiod genererar ett sjukfall, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.

Undersökningen publiceras kvartalsvis. Åren 2002-tredje kvartalet 2005 finns publicerade på Försäkringskassans hemsida.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

 

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation publiceras 2010-11-30.Statistikansvarig myndighet och producent

Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 83

 

Förfrågningar

Johan Wall
Tfn 019-17 62 22
E-post johan.wall@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges