Statistiska centralbyrån, SCB

Konjunkturstatistik över sjuklöner, 3:e kvartalet 2010: Antalet sjukdagar minskade något

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 10:08 CET

Antalet sjukdagar per anställd minskade något under tredje kvartalet 2010 med 0,01 dagar jämfört med motsvarande kvartal 2009. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 0,93 dagar per anställd jämfört med 0,94 dagar 2009.

I privat sektor var antalet sjukdagar per anställd  i stort oförändrat. Inom den offentliga sektorn hade kvinnor anställda i kommun och landsting de enskilt största förändringarna. Kvinnor i kommun hade en minskning med 0,05 dagar och kvinnor i landsting en ökning med 0,06 dagar. Sjuklön utbetalades under tredje kvartalet totalt för i genomsnitt 0,74 dagar per anställd.

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor och kön

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____304406.aspx

Antalet sjuktillfällen per anställd oförändrat

Antalet sjukfall per anställd under sjuklöneperioden var 0,22 under tredje kvartalet 2010. I privat sektor var antalet sjukfall per anställd 0,20 och i statlig sektor var antalet 0,18. I kommuner och landsting var antalet fall per anställd 0,27 respektive 0,30.

Totalt antal sjukfall under sjuklöneperioden per sektor andra kvartalet

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____304406.aspx

Antal sjukfall per fallängd, tredje kvartalet 2010

Totalt var det 892 725 sjukfall under tredje kvartalet 2010. Av dessa var cirka 87 procent upp till en vecka långt. Under det tredje kvartalet var det vanligast förekommande med 1 dagar långa sjukfall.
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____304406.aspx

* Diagrammet visar antalet sjukfall per fallängd, d.v.s. antalet sjukfall som varar 1 dag, 2 dagar o.s.v.

Totala sjukfrånvaron oförändrad

Den totala sjukfrånvaron under tredje kvartalet 2010 minskade med 0,2 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal 2009. Den totala sjukfrånvaron innefattar all sjukfrånvaro från arbetet.

Total sjukfrånvaro per sektor i procent, tredje kvartalet
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____304406.aspx

Definitioner och förklaringar

Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön.
Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller ej.
Sjukfall är varje tillfälle en arbetstagare påbörjar en sjukperiod genererar ett sjukfall, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.

Undersökningen publiceras kvartalsvis. Åren 2002-tredje kvartalet 2005 finns publicerade på Försäkringskassans hemsida.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressinformation publiceras 2011-03-01.

Statistikansvarig myndighet och producent
Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 83

Förfrågningar
Johan Wall
Tfn 019-17 62 22
E-post johan.wall@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.