Statistiska centralbyrån, SCB

Konjunkturstatistik över sjuklöner, fjärde kv 2006: Antalet sjukdagar minskar

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 09:38 CET

Under fjärde kvartalet 2006 minskade antalet sjukdagar totalt med 0,28 dagar per anställd, från 1,53 till 1,25, jämfört med fjärde kvartalet 2002, då mätningarna startade.

Även antalet sjukfallstillfällen per anställd minskade och var 0,28 fall per anställd under fjärde kvartalet 2006 mot 0,33 fall per anställd under samma period 2002.

Då uppgifter för fjärde kvartalet 2005 saknas på grund av att undersökningen hade ett uppehåll samt att sjuklöneperioden var tre veckor under perioden 1/7 2003 till 31/12 2004, används fjärde kvartalet 2002 som jämförelsekvartal.

Antalet sjukdagar minskade mest inom privat sektor

Den privata sektorn stod för den kraftigaste minskningen av antal sjukdagar per anställd med en minskning på 0,34 dagar jämfört med samma kvartal 2002. Kommunerna minskade med 0,16, landstingen med 0,09 och statlig sektor minskade med 0,11 dagar per anställd.

Antal sjukdagar per anställd uppdelat på sektor och kön visas i nedanstående tabell.

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor och kön, fjärde kvartalet

Sektor


Kön
2006 2002
Privat

Kvinnor
1,23 1,62


Män
1.00 1,33
Kommuner

Kvinnor
1,78 1,97


Män
1,38 1,44
Landsting

Kvinnor
1,69 1,78


Män
1,08 1,16
Stat

Kvinnor
1,33 1,55


Män
0,73 0,79
Totalt

Kvinnor
Män
1,48
1,02 1,76
1,30

Även antalet sjukfallstillfällen minskade mest inom privat sektor

Inom privat sektor var antalet sjukfall per anställd 0,25 vilket var en minskning med 0,06 jämfört med fjärde kvartalet 2002. Inom den offentliga sektorn var antalet sjukfall i stort sett oförändrat och var inom kommunerna 0,37 fall per anställd, 0,36 inom landstingen och 0,21 inom den statliga sektorn. Utvecklingen i alla sektorer var i stort sett densamma för både kvinnor och män utom i statlig sektor där antalet sjukfall för kvinnor minskat med 0,04 fall per anställd jämfört med en minskning på 0,01 för männen.

Totalt antal sjukfall under sjuklöneperioden per sektor, fjärde kvartalet
http://www.scb.se/templates/pressinfo____194613.aspSom tabellen ovan visar minskade antalet sjukfall mellan åren totalt med ca 141 000, vilket var en minskning med 11 procent. Antalet anställda ökade under perioden med ca 2,5 procent.

Även den totala sjukfrånvaron minskade

Den totala sjukfrånvaron, som innefattar både lång och kort sjukfrånvaro, visade även den en minskning över alla sektorer vid en jämförelse med motsvarande kvartal 2002. Totalt minskade sjukfrånvaron med 1,2 procentenheter. Sjukfrånvaron minskade stadigt över tid från år 2002.

Total sjukfrfånvaro per sektor i procent, fjärde kvartalet

Sektor
2006 2002
Privat
3,2 4,5
Kommun
5,5 6,8
Landsting
4,9 5,8
Stat
2,4 3,2
Totalt
3,8 5,0

Definitioner och förklaringar

Sjuklöneperiod Period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har
rätt till sjuklön.

Sjukdagar Alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med
sjuklön eller ej.

Sjukfall Varje tillfälle en arbetstagare påbörjar en sjukperiod genererar ett sjukfall,
oavsett hur mångs sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar
fall som avslutas under kvartalet.

Undersökningen publiceras kvartalsvis. Åren 2002 till tredje kvartalet 2005 finns publicerade på Försäkringskassans hemsida.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89
Örebro
Fax 019-17 67 51

Förfrågningar
Susanne G Brännström
Tfn 019-17 66 61
E-post susanne.gullbergbrannstrom@scb.se
Leif Norén
Tfn 019-17 64 78
E-post leif.noren@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.