Statistiska centralbyrån, SCB

Konjunkturstatistik över sjuklöner, tredje kvartalet 2009: Antalet sjukdagar ökade marginellt

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 09:47 CET

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____283144.aspx

Antalet sjukdagar per anställd ökade under tredje kvartalet 2009 jämfört med samma kvartal 2008. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 0,94 dagar per anställd jämfört med 0,93 dagar 2008.

I privat sektor var antalet sjukdagar per anställd oförändrat. Inom den offentliga sektorn hade kvinnor anställda i staten den enskilt största förändringen med en ökning  på 0,09 dagar. Sjuklön utbetalades totalt för i genomsnitt 0,75 dagar per anställd.

Tabell: Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor och kön

Antalet sjuktillfällen oförändrat

Antalet sjukfall per anställd under sjuklöneperioden var 0,22 under tredje kvartalet 2009, vilket var samma antal fall som motsvarande kvartal 2008. I privat sektor var antalet sjukfall per anställd 0,20 och i statlig sektor var antalet sjukfall per anställd 0,18. I kommuner och landsting var antalet fall per anställd 0,27 respektive 0,29.

Tabell: Totalt antal sjukfall under sjuklöneperioden per sektor tredje kvartalet

Antal sjukdagar per sjukfall tredje kvartalet 2009

Det totala antalet sjukfall under tredje kvartalet var 878 003. Av dessa var cirka 87 procent 7 dagar eller kortare. Under det tredje kvartalet var det vanligast med 1 dag långa sjukfall.

Nedgången i den totala sjukfrånvaron håller i sig

Totalt minskade sjukfrånvaron under tredje kvartalet med 0,1 procenenheter jämfört med motsvarande kvartal 2008. Den totala sjukfrånvaron som innefattar all sjukfrånvaro från arbetet har i förhållande till jämförelsekvartalen minskat kontinuerligt sedan fjärde kvartalet 2006.

Tabell: Total sjukfrånvaro per sektor i procent, tredje kvartalet

Definitioner och förklaringar

Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön.

Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller ej.

Sjukfall är varje tillfälle en arbetstagare påbörjar en sjukperiod och genererar ett sjukfall, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.

Undersökningen publiceras kvartalsvis. Åren 2002-tredje kvartalet 2005 finns publicerade på Försäkringskassans hemsida.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation publiceras 2010-03-02.Statistikansvarig myndighet och producent

Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 83

 

Förfrågningar

Johan Wall
Tfn 019-17 62 22
E-post johan.wall@scb.se

Helen Lundström

Tfn 019-17 68 88
E-post helen.lundstrom@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.