Banverket

Konkurrenskraftig godstrafik på Nynäsbanan kräver investeringar på 2 miljarder

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 13:13 CET

Dubbelspår hela vägen till Nynäsgård, ett sidospår för tåg att mötas på i Jordbro, ombyggnad av bangården i Älvsjö, förstärkning av kraftförsörjning och bullerskydd. Det är några av de åtgärder som krävs för att Nynäsbanan ska klara godstrafik dygnet runt. Detta slås fast i en utredning som Banverket har presenterat för näringsdepartementet.

Hösten 2005 fick Banverket regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna för att bygga ut Nynäsbanan så att den även kan användas för godstrafik, om planerna på en godshamn i Norvik förverkligas. Dagens bana dras med stora problem. Banverket har i år beslutat att tidigarelägga sitt arbete med förlängning av plattformar söder om Västerhaninge. Dessutom bidrar landstinget med ett räntefritt lån till byggstarten för nya sidospår för tågen att mötas på i Segersäng och Hemfosa. Bygget startar före jul och kan vara klart 2008. Nästa steg är en förlängning av dubbelspåret från Västerhaninge till Tungelsta. Men dessa åtgärder räcker inte om pendeltågen ska samsas med godstrafik på banan.

Godstrafik under högtrafik kräver dubbelspår på hela banan
För att en hamnetablering ska vara framgångsrik krävs en analys av hur transporterna ska fungera i hela kedjan sjöfart-järnväg-väg. Det är viktigt att hamnen utformas och administreras för att stödja en utveckling med en hög andel godstrafik på järnväg. Järnvägen erbjuder ett långsiktigt hållbart trafiksystem för framtiden. Men transportlösningar i land måste alltid gynna en affärsmässig godshantering på kort sikt. Därför är det troligtvis avgörande att godståg kan köras alla tider på dygnet.

- Om det ska vara möjligt att köra gods under högtrafik, utan att påverka pendeltågen negativt, så krävs bland annat att dubbelspår byggs på hela banan. Detta i kombination med de andra åtgärderna bedöms grovt kosta cirka två miljarder tillsammans, säger Anna Haapaniemi, chef för strategisk planering vid Banverkets östra banregion.

Utbyggnaden går att genomföra stegvis allt eftersom volymen av gods ökar.


Läs mer
Nynäsbanan-Västerhaninge
http://www.banverket.se/templates/StandardTtH____4448.asp

Kontaktperson
Anna Haapaniemi
Chef strategisk planering
Östra banregionen
070 - 762 22 06

Banverkets presstjänst
08-762 47 00