Papyrus Supplies

Konkurrensverkets granskning klar: Stockholms stad har handlat i strid med LOU genom att betala 20 miljoner mer än avtalat på upphandlade förbrukningsvaror under 2007

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 13:51 CEST

Konkurrensverket har granskat Stockholms stads upphandling av förbrukningsmaterial. Genom att välja en leverantör som inte uppfyllt ställda skallkrav för upphandlingen beräknar Papyrus att Stockholms stad har fått betala nästan 20 miljoner kronor mer än avtalat under 2007. Stockholms Stad har nu vidtagit åtgärder och kommer att inleda arbetet med en ny upphandling av förbrukningsmaterial under hösten.

Konkurrensverket har på begäran av Papyrus Sverige AB, granskat hur ett avtal som tecknats mellan Stockholms stad och Simonsen Material AB inom kategorin förbrukningsmaterial tillämpats i praktiken. Papyrus kritik har riktats mot att flera skallkrav i anbudsförfrågan, vilka ligger till grund för det undertecknade avtalet, har frångåtts. Konkurrensverkets granskning ger Papyrus rätt och visar att Stockholms stad har handlat i strid med upphandlingslagstiftningen.

– Villkoren i avtalet har frångått anbudsförfrågan i flera avseenden; bland annat har priserna höjts trots krav på prisfasthet. Vi räknar med att skattebetalarna i Stockholm genom dessa feldebiteringar har fått betala 20 miljoner kronor mer under 2007 än vad som var avtalat, säger Lennart Keussen, anbudsansvarig för Papyrus Sverige AB.

Ärendet gäller en öppen upphandling av förbrukningsmaterial som Stockholms stad genomförde under våren 2006, till ett inköpsvärde av cirka 72 miljoner kronor (2005). I förfrågan efterfrågades ett ”fokussortiment” på 370 artiklar vilket var baserat på de varor som Stockholms stad köpt mest frekvent under perioden 2004-10-01 – 2005-09-30. Sortimentet som efterfrågades var uppdelat i åtta produktgrupper: textil och bäddmaterial, barnblöjor, inkontinenshjälpmedel, emballage och sopsäckar, städmaterial (ej för professionellt bruk), mjukpapper, sjukvård inkl. labbmaterial samt personlig hygien.

Stockholms stad har i en skrivelse meddelat att åtgärder kommer att vidtas för att en liknande situation inte ska uppstå igen. Dessutom kommer stadens serviceförvaltning inleda en ny upphandling av förbrukningsmaterial.

– Vi är glada över att Konkurrensverket gått på vår linje då det påvisar hur viktigt det är att anbudsgivare i en upphandling får konkurrera på lika villkor. Samtidigt är vi tacksamma för att Stockholms stad agerar ansvarsfullt och vidtar nödvändiga åtgärder, säger Lennart Keussen, anbudsansvarig för Papyrus Sverige AB.

För mer information, kontakta:
Lennart Keussen, anbudsansvarig Papyrus Sverige AB
Tel: 01046-72989, e-post: lennart.keussen@papyrus.com

För övergripande ärenden om Papyrus, kontakta:
Gussi Emri, VD Papyrus Sverige AB
Tel: 0705-48 06 87, e-post gussi.emri@papyrus.com

Om Papyrus
Papyrus, med en nettoomsättning på 2 006 MEUR år 2007, är en av Europas ledande pappersgrossister. Leveranserna uppgår till 1,9 miljoner ton papper per år. Papyrus har för närvarande verksamhet i 22 europeiska länder och sysselsätter 3 100 personer. Huvudkontoret ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Papyrus ägs av Altor, som investerar i nordiska bolag med fokus på värdeskapande genom tillväxtinitiativ, strategiskt utvecklingsarbete samt operationella förbättringar.
Papyrus Sverige AB finns i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Malmö och Holsbybrunn och sysselsätter drygt 300 personer. Bolaget är Sveriges ledande leverantör av finpapper till grafisk produktion, packprodukter och förbrukningsvaror till företag och offentlig sektor. Av omsättningen på ca 1,7 miljarder står försäljningen online för ca 30 %.

www.papyrus.se


Bilaga:
Ärendegång
2006-06-24: Sista dagen att lämna anbud
2006-08-30: Tilldelningsbeslut skickas till samtliga anbudsgivare. Simonsen Material AB:s tilldelas avtalet
2006-09-01: Stockholms stad beslutar med stöd av 8 kap 10§ i sekretesslagen viss sekretess i ärendet
2006-09-05: Stockholms stad häver sekretessen som beslutades 2006-09-01
2006-09-22: Avtalet undertecknas av Stockholms stad och Simonsen Material AB
2007-08-21: Papyrus lämnar skrivelse till Konkurrensverket med beskrivning av de tre områden där avtalet frångåtts från förfrågningsunderlaget
2007-10-31: Konkurrensverket inleder granskning – skickar skrivelse till Stockholms stad för yttrande
2008-01-23: Stockholms stad svarar på skrivelse men lämnar frågan kring prishöjning obesvarad
2008-02-04: Papyrus skickar ny skrivelse till Konkurrensverket.
2008-02-25: Konkurrensverket skickar ny skrivelse till Stockholms stad med anmodan om yttrande före påsk
2008-03-20: Stockholms stad svarar på skrivelse
2008-05-21: Ärendet föredras för generaldirektören på Konkurrensverket
2008-06-18: Konkurrensverket fattar beslut (se bilaga)
2008-07-07: Stockholms Stad redovisar åtgärder med anledning av beslutet
2008-08-14: Konkurrensverket avskriver ärendet efter att Stockholms Stad redovisat sina åtgärder

Följande skäl har anförts av Papyrus:
1. Prisändring trots prisfasthet
Tidigaste datum för en prishöjning var ett år efter avtalsstart d.v.s. 2007-11-01. Enligt avtalet är villkoren för en prisjustering följande: ”Tidigast ett (1) år efter avtalets ikraftträdande kan – om part så begär – avtalade priser justeras. Som underlag för prisjustering av nettospecificerat sortiment ska Statistiska Centralbyråns Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI), produktgrupp D – tillverkade varor användas. I avtalet nettospecificerade priser kan justeras med maximalt 80 % av indexförändringen. Vid beräkning av indexförändringen ska augusti 2006 utgöra basmånad och förändringen räknas från och med oktober 2006 till och med september 2007. Av parterna godkänd prisjustering ska gälla fast under ett (1) år.”
Papyrus har av Stockholms stad beställt och fått sig tillsänt ”Prislista för Stockholms stad – 2007”. I denna prislista förekommer omfattande avvikelser mellan nu gällande priser och de priser som lämnades i anbudet. Av 370 artiklar i Simonsens anbud har Papyrus funnit 333 st i Prislista Stockholms stad – 2007, och av dessa har prishöjning skett i 279 fall vilket motsvarar en prishöjning på 19.449.537:-/år eller 57,3%.

2. Prislista på fokusprodukterna
I förfrågningsunderlagets angavs följande:
”De avtalade fokusprodukter som specificeras i prisbilagorna skall tryckas i separat katalog där avtalat pris framgår tydligt. OBS! Fyra olika priser skall framgå: pris för e-beställning med leverans till logistikcenter/direkt till kund samt pris för beställningar som görs på annat sätt med leverans till logistikcenter/direkt till kund.” Det finns ingen sådan katalog framtagen utan endast en prislista där det inte framgår vilka produkter som fokusprodukter.

3. Produkter i ”fokussortimentet” saknas i Prislista för Stockholms stad – 2007
I förfrågningsunderlaget efterfrågades ett ”fokussortiment” på totalt 370 artiklar vilka skulle nettoprissättas. I anbudsförfrågan stod det ”Leverantören skall kunna leverera samtliga produkter som specificeras på prisbilagan.” I Simonsens Prislista för Stockholms stad – 2007 saknas 37 artiklar som fanns med i bolagets anbud och som omfattades av prisbilagan. Det förefaller således som om detta skallkrav frångåtts.