Kemikalieinspektionen

Konsekvenser av förbud mot bly i ammunition utredda

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:14 CET

Jakt med blyhagel större miljöproblem än jakt med blyade kulor.

Kemikalieinspektionen (KemI) och Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag utrett konsekvenser av förbud mot bly i ammunition. Enligt en förordning från 2002 ska ett sådant förbud vara genomfört 2008. En referensgrupp med bred representation har varit knuten till arbetet med konsekvensutredningen.

KemI och Naturvårdsverket föreslår att:

Förbudet mot blyade kulor vid jakt upphävs.
Förbudet att använda blyade kulor vid träningsskytte för jakt och vid sportskytte kvarstår, men det ska vara möjligt att söka tidsbegränsad dispens från att inrätta miljökulfång eller liknande till år 2012.
Förbudet att använda blyhagel vid sportskytte kvarstår.
När det gäller förbudet att jaga med blyhagel anser KemI och Naturvårdsverket att begränsningen bör införas stegvis.

Fas 1 - Blyhagel för all fågeljakt förbjuds från och med 1 januari 2008.
Fas 2 - En utredning görs innan det andra steget tas och blyhagel kan fasas ut även för däggdjursjakt. Bättre alternativa hagel behöver utvecklas och den djuretiska aspekten av alternativhagel måste analyseras närmare.
Blyhagel orsakar större miljöproblem än blyade kulor. Trots förbud vid våtmarker och över öppet vatten dör fortfarande fåglar, framför allt änder och örnar, av blyförgiftning i Sverige.

KemI och Naturvårdsverket ska i en andra del av uppdraget se över användningen av bly i varor och produkter och föreslå de regleringar som är mest angelägna för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Detta andra uppdrag ska redovisas till regeringen senast 31 mars 2007.

Hämta KemI:s och Naturvårdsverkets rapport om konsekvenser av förbud mot bly i ammunition (PDF, 1 416 kB).
http://www.naturvardsverket.se/bokhandeln/dse/620-5627-1
Kontakt:

Erik Gravenfors
Telefon 08-519 41 180
Mobil 070-429 38 80

Mona Blomdin Persson
Telefon 08-519 41 133
Mobil 070-429 39 19

Jan Hammar
Telefon 08-519 41 198
Mobil 070-495 54 63

Bakgrund: Det finns ingen EU-gemensam reglering av bly i ammunition. Många länder har begränsade förbud. I Danmark har blyhagel varit förbjudet vid all jakt sedan 1996 och i Norge sedan 1995. Regeringen beslutade 2002 om ett förbud mot bly i ammunition, vilket införs stegvis och ska vara genomfört 2008. I Sverige används varje år 600–700 ton blyammunition årligen.

Webbplats: www.kemi.se