Biolight International AB

Konsensus om Biolight vid behandling av sår

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 13:38 CEST

Under senaste året har ett knappt trettiotal svenska vårdenheter, inom framförallt äldrevården, rutinmässigt använt Biolight i samband med behandling av sår. Cirka åttio personer från ett tjugotal olika organisationer, med god erfarenhet av arbete med Biolight, har nu samlats i Göteborg den 21 september och i Stockholm den 29 september för att jämföra sina erfarenheter och undersöka möjligheten att nå en konsensus om hur vården bör förhålla sig till metoden.

Mötena ledde fram till enhälliga uttalanden beträffande metodens goda möjligheter att medföra såväl minskade vårdkostnader som ökad kvalitet. Både i Göteborg och i Stockholm rådde samstämmighet om behovet att formulera en konsensus som innebar tydliga rekommendationer till vården och speciellt äldrevården att införa Biolight som rutinmetod. Samstämmighet rådde även beträffande utformningen av konsensus.

– Dessa båda möten avslutar det gångna årets arbete med att förankra vår behandlingsmetod inom den svenska sjukvården. Vi har fått bevis på att Biolight leder till tydliga kvalitetsmässiga och ekonomiska fördelar i vården. Innan man har en tillräckligt stor grupp inom vården, som är beredda att ställa sig bakom en ny behandlingsform, kan man inte förmå sjukvården att investera i nödvändig utrustning och ändra arbetsrutiner, säger bolagets VD, Claes Holmberg.

– Jag bedömer att vi nu har det nödvändiga stödet för att gå vidare med att introducera metoden i allt bredare kretsar under de närmaste åren, vi måste dock se till att konsensus nu blir känt för vårdgivarna, tillägger Claes Holmberg.

Den 21 september genomfördes det första mötet i Göteborg med deltagande från olika vårdenheter inom Göteborgs kommun. Under onsdagskvällen den 29 september samlades kliniker från främst Storstockholmsområdet till ett liknande arrangemang i Stockholm.


Båda mötena leddes och övervakades av internationellt erkända, välmeriterade forskare och professorer vid Karolinska Institutet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Linköpings Universitetssjukhus samt Göteborgs Universitet. Bland annat deltog medlemmar ur Biolights vetenskapliga råd.

Vårdgivarna gav sina egna presentationer om det kliniska arbetet med Biolight. Samtliga patientuppföljningar hade sammanställts och bearbetats statistiskt och den samlade dokumentationen presenterades under mötena. Under en paneldiskussion gavs alla användare möjligheter att ifrågasätta metoden och ställa frågor till en expertpanel. Därefter samlades mötet till en diskussion kring innehållet i en formulering av konsensus

Konsensus enligt mötet i Göteborg den 21 september:
Vi anser att Biolight kan rekommenderas som ett rutinmässigt komplement i samband med såromläggningar inom vården. Vi bedömer att metoden har stor potential att (ej i rangordning)
– Minska läkningstiden för olika typer av sår
– Minska antalet omläggningar
– Minska komplikationsförekomsten i samband med sår
– Minska vårdkostnaderna
– Minska den upplevda smärtan för patienterna
– Förbättra patienternas upplevda livskvalité

Konsensus enligt mötet i Stockholm den 29 september:
Vi anser att Biolight kan rekommenderas som en rutinmässig metod vid behandling av olika typer av sår inom äldrevården. Vi bedömer att metoden har stor potential att
– Minska läkningstiden för olika typer av sår och därigenom minska antalet omläggningar
– Minska komplikationsförekomsten i samband med sår
– Minska vårdkostnaderna
– Minska den upplevda smärtan för patienterna
– Förbättra patienternas upplevelse av en i övrigt utsatt livssituation

För mer information, kontakta: Claes Holmberg, Verkställande Direktör, tel: 08-622 52 70 samt 0708-25 45 47

Biolight International AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder vården lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande, monokromatiskt ljus. Därigenom vill företaget signifikant reducera läkningstider och minska behandlingskostnader samt öka patienternas livskvalitet. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden med sårläkning i centrum. Biolightaktien är noterad på NGM Equity (Nordic Growth Market AB).