Folksam

Konsortium bestående av ATP, PFA, Folksam och CPDyvig förvärvar FIH Erhvervsbank

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 09:42 CEST

Ett konsortium bestående av ATP, PFA, Folksam och CPDyvig (”Konsortiet”) har ingått ett avtal om att förvärva FIH Erhvervsbank A/S (”FIH”) för DKK 5 miljarder.  Köpeskillingen består av en kontantbetalning på DKK 1,9 miljarder till Sedlabanki som panthavare samt en tilläggsbetalning på DKK 3,1 miljarder som skall justeras för eventuella förluster fram till 31 december 2014 och som härrör sig från balansräkningen per 30 juni 2010 och FIHs eventuella vinst i Axcel III fonden. Därutöver har en ytterligare betalning avtalats som är beroende på Konsortiets realiserade avkastning på investeringen i FIH per den 31 december 2015.
FIH med huvudkvarter i Köpenhamn är Danmarks sjätte största bank med tillgångar på DKK 125 miljarder och eget kapital på DKK 8 miljarder per 30 juni 2010. FIH har ledande positioner i företagsaffärer, riskhanteringslösningar samt corporate finance och har 370 anställda.
Konsortiet är strukturerat i ett joint venture med följande ägarandelar: ATP 49,95%, Folksam 19,98%, PFA 19,98% och CPDyvig 9,99%. FIHs anställda äger resterande 0,11%.
FIHs VD Henrik Sjøgreen och företagsledningen kommer att fortsätta i sina nuvarande roller och kommer att erbjudas att investera FIH tillsammans med Konsortiet.
– Konsortiets avsikt är att FIH ska utvecklas som den bästa företags- och investmentbanken i Danmark. Vi har en stark tro på FIHs unika position och kunskaper samt den underliggande efterfrågan på finansiella tjänster som banken erbjuder dess kunder. FIH är väl positionerad att utnyttja detta och vi förväntar oss en attraktiv avkastning på vår investering, säger ATPs investeringschef Bjarne Graven Larsen.
– Folksam har en bra historik när det gäller kapitalplaceringar. Det vet omvärlden och därför får vi allt fler förfrågningar om att delta i olika affärsupplägg. Vi tror att FIH blir ett bra sådant för Folksam och dess kunder, säger Folksams vd Anders Sundström.
– Konsortiet är en fantastisk ägare med tanke på medlemmarnas kaptialstyrka, breda nätverk och finansiell expertis. Det nya ägandet ger oss en stark grund av stöd från vilken vi kan utveckla vår verksamhet och att bli den mest föredragna finansiella partnern för danskt näringsliv, säger FIHs VD Henrik Sjøgreen.
I samband med förvärvet så har FIH blivit erbjudet av ATP en garanterad lånefacilitet på DKK 10 miljarder.
Transaktionen är villkorad av att konkurrensmyndigheternas tillstånd erhålls.
CPDyvig, Nomura och UBS var finansiella rådgivare till Konsortiet, Plesner var juridisk rådgivare och KPMG gav transaktionsstöd.
For mer information, var vänlig kontakta:
Folksam                                         
Erik von Hofsten, informationschef, telefon: +46 722 30 20 26

FIH
Henrik Sjøgreen, verkställande direktör, telefon: +45 72 22 52 50
Arbejdmarkedets Tillæggspension (”ATP”)
ATP är en obligatorisk pensionfond med 4,6 miljoner medlemmar – i stort sett hela den vuxna danska befolkningen. Tillsammans med den skattefinansierade baspensionen så utgör ATP grunden för intäkter för pensionärer i Danmark.
ATP etablerades som en självständig institution i 1964 och har utvecklat sig till att bli den största pensionsfonden i Danmark.

ATP investerar i en mängd av tillgångsklasser: aktier, ränte, kredit, inflation och råvaror. ATP gruppen investerar i inhemska och utländska tillgångar. I sin investeringsprocess följer ATP ett fastlagt regelverk gällande corporate governance och CSR.

Per 30 juni 2010 var ATPs samlade tillgångar DKK 482 miljarder inkl reserver (bonuspotential) på DKK 76,7 miljarder.
PFA Pension
PFA är det ledande danska pensions- och livförsäkringsbolaget inom företagsmarknaden med 600.000 försäkringstagare och 10.000 företagskunder.  PFA är ett kundägt bolag. Det betyder att avkastningen ges medlemmarna och till att öka reserverna.

PFA är det enda danska pensions- och livförsäkringsbolaget som har lyckats att skapa en positiv avkastning varje år sedan 2001. Lite mer än 90% av värdeökningen har getts tillbaka till kunderna. Det är en väldigt hög andel efter danska mått. Fokus är på avkastningen på kundernas tillgångar med avdrag för driftskostnader och betalning till ägarna (operational risk charge).

PGA etablerades i 1917 som ett ömsesidigt livförsäkringsbolag med allmännyttiga mål. PFA fokuserar på tre områden: kundtillfredställande, nöjda anställda samt ekonomiskt värdeskapande för dess kunder. Dessa tre områden är tätt sammanknytna och ger en stabil grund för framtida tillväxt. PFA hade totala tillgångar på DKK 253 miljarder och en kapitalbas på DKK 15 miljarder per 31 december 2009.
Folksam Gruppen
Folksam Gruppen består av två försäkringsbolag där Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Liv) och Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak) är moderbolag. Båda moderbolagen är ömsesidiga vilket betyder att kunderna är dess ägare. Vinster behålls inom bolagen och kommer kunderna till nytta. Folksam Gruppen grundades 1908 och har cirka 4 miljoner kunder. Folksam Gruppen är en av Sveriges största kapitalförvaltare och förvaltade SEK 255 miljarder i tillgångar per den 30 juni 2010.
C. P. Dyvig & Co. (CPDyvig)
C. P. Dyvig är en oberoende finansiell rådgivningsfirma som rådger kunder och gör direkta aktieinvesteringar tillsammans med sina kunder.  Bolaget etablerades och leds av Christian Dyvig.