SVERIGES KONSTFÖRENINGAR

Konstföreningarnas Dag på Moderna Museet – samtal om konstföreningar i Europa

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 08:23 CEST

Pressmeddelande 

Konstföreningarnas Dag på Moderna Museet – samtal om konstföreningar i Europa 

Söndagen den 7 oktober avslutas Konstens Vecka med Konstföreningens Dag på Moderna Museet i Stockholm. Under dagen kommer Susanne Svenseid, förbundschef för Norske Kunstforeninger att samtala med Ann-Christin Nykvist, ordförande för Sveriges Konstföreningar om konstföreningar i Europa. Bakgrunden till samtalet är en ny unik intervjubok med konstföreningar i världen som nyligen publicerats av Sveriges Konstföreningar. För första gången har ett 40-tal europeiska konstföreningar och deras riksorganisationer kommit till tals i samma bok. I intervjuerna berättar de om hur konstföreningarna bildades en gång i tiden, hur de arbetar idag och hur ser de ser på sin framtid. 

Konstföreningar har funnits sedan mitten av 1800-talet och är fortfarande en modell som fungerar väl och som utgör en viktig del av konstens infrastruktur ute i Europa. Det finns många olika former av konstföreningar från små arbetsplatskonstföreningar, där konstlotteriet är den centrala samlingspunkten till regelrätta professionella konsthallar. Det gemensamma är det ideella arbetet, den medlemsägda organisationen och ett brinnande intresse för konst. 

Under de senaste 10 åren har det skett stora förändringar i samhället när det gäller intresset för att engagera sig i föreningslivet. Nya mötesformer och plattformar för konsten har dykt upp, finansiering av kultur har förändrats och en snabb teknisk utveckling. Hur kan konstföreningarna fortsätta att vara en viktig del av konstlivet i framtiden och vilken funktion fyller de egentligen? 

Konstföreningens Dag arrangeras i samarbete med Moderna Museetoch är öppet för medlemmar i konstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar mot föranmälan. Under dagen kommer deltagarna även att få ta del av föreläsningar om fotografi i anslutning till Moderna Museets nyöppnade utställning med fotografen Wolfgang Tillmans. 

Historik och bakgrundsfakta om Konstens Vecka

Konstens Vecka arrangerades för första gången 1985 i Sverige. Som förlaga använde man den internationella konstveckan som hade startat några år tidigare av UNESCO-organisationen IAA (International Association of Art). Man ville med den internationella konstveckan rikta uppmärksamheten på bildkonstenrunt om ivärlden men även hjälpa konstnärer som levde i t ex totalitära stater och ge dem en möjlighet att visa upp sin konst i olika sammanhang. 

Syftet med den svenska versionen av den internationella konstveckan formulerades i fem punkter som man skulle kunna sammanfatta med att man ville skapa uppmärksamhet för bildkonsten i hela landet, inspirera organisationer, kommuner m fl att arrangera egna evenemang under Konstens Vecka, samt att visa nya former av konst under nya och intresseväckande former. Konstens Vecka var alltså en vecka fylld med debatter, föredrag, studiebesök, utställningar och andra konstevenemang. 

Konstens Vecka var ett samarbete mellan Sveriges Konstföreningar, Konstnärscentrum, Konstfrämjandet, Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Riksutställningar som administrerade det hela. Kulturrådet stödde Konstens Vecka med ekonomiska medel och Kommunförbundet fungerade som rådgivare. 

Konstens Vecka upphörde officiellt i slutet av 90-talet, men har levt kvarrunt om ilandet ute bland konstföreningarna som har fortsatt att arrangera olika konstevenemang under vecka 40. 2006 tog Sveriges Konstföreningar därför initiativet att återuppväcka Konstens Vecka för att uppmärksammadet arbeteoch den konst som visas blandSveriges allakonstföreningar. 

Om Sveriges Konstföreningar 

Sveriges Konstföreningar bildades 1973 för att tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet. Konstbildning är en av huvuduppgifterna. 

Sveriges Konstföreningar är en partipolitiskt obunden ideell organisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen. 

Sveriges Konstföreningar arbetar för att konstföreningarna även i framtiden ska vara en viktig del av det svenska kulturlivet. Det gör vi genom att fortbilda konstföreningsledare, producera utställningar och utbildningsmaterial, ge stöd och hjälp i det dagliga föreningslivet och verka kulturpolitiskt på riksnivå för att konstföreningarna ska få bättre förutsättningar för sin verksamhet. 

Alla konstföreningar vars ändamål är att väcka, underhålla och utbreda intresset för och kunskapen om konst kan ansluta sig till Sveriges Konstföreningar och erlägger då en årlig avgift vars storlek bestäms på förbundsstämman.

 

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR är en partipolitiskt obunden ideell riksorganisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR

Post och besöksadress: Tegnérgatan 60A, 216 12 Limhamn

Tel: 040-36 26 60 (vxl), Fax: 040-16 26 07

E-post: info@sverigeskonstforeningar.nu

Hemsida: www.sverigeskonstforeningar.nu