Sida

"Konstruktiv rapport ger stöd i utvecklingssamarbetet"

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 15:49 CEST

Riksrevisionen har granskat utvecklingssamarbetet via ambassader. De har tittat på Sidas och UD:s rutiner, samordning och styrning av det svenska utvecklingssamarbetet.

Vi välkomnar Riksrevisionens granskning som är bra och konstruktiv. Innehållet ligger i linje med det förändringsarbete vi redan påbörjat samt våra egna förslag till förändringar av hur verksamheten ska organiseras, säger Sidas generaldirektör Maria Norrfalk.

Riksrevisionen påpekar i den rapport som gick direkt till regeringen idag att ansvarsförhållandena är oklara och att styrningen av utvecklingssamarbetet brister. De förslag till administrativ omorganisering av ambassaderna, som just utretts av Sida och UD, kommer att leda till positiv förbättring av rutinerna och tydliggöra ansvarsförhållandena.

Utvecklingssamarbetet är i ständig förändring för att det på ett så flexibelt sätt som möjligt ska svara upp till de fattiga ländernas behov av stöd för att själva ta sig ur fattigdomen. Dessa ansträngningar är oerhört viktiga om vi ska kunna nå FN:s Millenniemål om halverad fattigdom till 2015, säger Maria Norrfalk.

För att möta behovet av flexibilitet har Sida de senaste åren ökat sin närvaro i fält. Detta för att besluten ska fattas snabbare och närmare de fattiga människornas verklighet. Riksrevisionen menar att detta medfört ett dyrare bistånd och efterlyser synligare kostnadsöverväganden. Sida är medvetet om detta och har bedömt det som en initial nödvändig effekt. På sikt kommer det att leda till större effektivitet av insatserna.

Ökad närvaro i fält är en nödvändig förändring av det moderna utvecklingssam-arbetet och kommer att leda till ökad effektivitet. Vi har redan en rad verktyg för att mäta effekten av insatserna. För att få en mer komplett bild av kostnaderna kommer vi nu exempelvis att införa tidsredovisning för att tydligare se exakt tidsåtgång i biståndshandläggningen, säger Maria Norrfalk.

Riksrevisionens rapport kan laddas ner på www.riksrevisionen.se