Justitiedepartementet

Konsumenten får bättre skydd vid husbygge

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 14:00 CET

Nr 64

Den konsumenträttsliga regleringen av småhusentreprenader ska stärkas
och göras tydligare. Detta är innebörden i en lagrådsremiss som
regeringen idag har beslutat att överlämna till Lagrådet.Några av de
viktigaste punkterna i förslaget är:
· Reglerna i jordabalken, konsumenttjänstlagen, konsumentköplagen och
lagen om byggfelsförsäkring ska vara tvingande till konsumentens
förmån.
· I konsumenttjänstlagen införs särskilda regler om slutbesiktning och
felansvar vid uppförande och tillbyggnad av småhus.
· Konsumenten ska alltid ha rätt att hålla inne tio procent av det
avtalade priset till dess att entreprenaden har godkänts vid en
slutbesiktning.
· Användningen av skriftliga avtal vid ny- och tillbyggnad av småhus
uppmuntras genom att det i lagen klargörs att vad konsumenten påstår om
bland annat arbetets omfattning och pris ska gälla, om inte något annat
framgår av ett skriftligt avtal eller övriga omständigheter.
· I konsumentköplagen införs en särskild regel om det felansvar som kan
åvila tillverkaren av en husbyggsats.
· I lagen om byggfelsförsäkring införs regler om att det vid vissa
småhusentreprenader alltid ska finnas ett så kallat
färdigställandeskydd. Detta ska säkerställa att entreprenaden slutförs
även om näringsidkaren av någon anledning, till exempel konkurs, inte
kan göra det.
· Det klargörs att det alltid ska finnas en byggfelsförsäkring när ett
småhus uppförs eller byggs till och vid vissa större ombyggnader.
Byggfelsförsäkringen ska täcka kostnaden för att avhjälpa eventuella
fel och skador under tio år från slutbesiktningen.
Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2004.

Linda Romanus
Pressekreterare
08-405 47 22
070-592 58 17

Jacob Aspegren
Hovrättsassessor
08-405 46 57