Fastighetsmäklarinspektionen

Konsumenter behöver mer information inför en bostadsaffär

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 19:51 CEST

En undersökning genomförd på uppdrag av Fastighetsmäklarinspektionen visar att ungefär hälften av de tillfrågade personerna inte anser sig ha tillräcklig kunskap om sina
skyldigheter och rättigheter i samband med bostadsaffärer förmedlade av
fastighetsmäklare. Ett liknande resultat framkom vid en motsvarande
undersökning år 2009. I undersökningen framkom också att cirka en tredjedel av
de svarande har stort förtroendet för fastighetsmäklare och att de flesta är
neutrala i denna fråga. Flertalet anser att det är viktigt att det finns en
myndighet som registrerar och har tillsyn över fastighetsmäklare, men få känner
till att det är Fastighetsmäklarinspektionen som har dessa uppgifter.

Undersökningen är genomförd med hjälp av telefonintervjuer. Ett slumpmässigt
urval av Sveriges befolkning är gjord och totalt är 1 000 intervjuer
genomförda. Den faktiska svarsprocenten i undersökningen uppgick till 56
procent. Det handlar alltså om ett relativt litet statistiskt urval.

 • Kunskapen om vilka skyldigheter en fastighetsmäklare har gentemot en köpare
  eller säljare har ökat marginellt sedan motsvarande undersökning år 2009. Nu
  svarade 48 procent av de tillfrågade att kunskapen är dålig jämfört med 53
  procent år 2009.
 • En tredjedel av de tillfrågade som kunde ta ställning till denna fråga
  uppgav att de har stort förtroende för fastighetsmäklare. Närmare hälften av
  dem som hade erfarenhet som säljare eller köpare/spekulant uppgav att de har
  positiv erfarenhet av fastighetsmäklare, medan cirka tio procent har negativ
  erfarenhet. Däremot hade gruppen som har varit köpare under det senaste året
  mindre förtroende för fastighetsmäklare än övriga.
 • I stort sett samtliga tillfrågade tycker att det är viktigt att det finns
  en myndighet som har tillsyn över fastighetsmäklare. 78 procent svarade att det
  är mycket viktigt och 18 procent ganska viktigt. Endast 4 procent ansåg att det
  inte är viktigt att det finns en sådan myndighet.

”Det vore naturligtvis bra om personer som avser att sälja eller köpa en
bostad först skaffar sig kunskap om vad som gäller inför den kanske största
affären som de flesta gör i sitt liv del” säger Eva
Westberg, chef för Fastighetsmäklarinspektionen. ”Många
väljer att anlita en fastighetsmäklare, som i egenskap av neutral mellanman ska
ta till vara både säljarens och köparens intresse vid utförandet av
förmedlingsuppdraget. Ett sätt att öka konsumenternas kunskap är att fastighetsmäklare
blir ännu tydligare i sin information till säljare, spekulanter och slutliga
köpare om vad som ingår i fastighetsmäklartjänsten enligt lagstiftningen och
god fastighetsmäklarsed”, fortsätter Eva Westberg.
”Att en fastighetsmäklare har anlitats ändrar dock inte säljarens respektive
köparens eget ansvar. Därför är det mycket viktigt att parterna själva skaffar
sig kunskap om sina egna skyldigheter vid en bostadsaffär. På www.fmi.se finns
bra konsumentinformation att läsa” avslutar Eva
Westberg.  

För mer information: 
Eva Westberg, ordförande och myndighetschef, Fastighetsmäklarinspektionen,  
tfn 08-555 524 68, 072-525 02 45

Thomas Carter, informationsansvarig, Fastighetsmäklarinspektionen, 
tfn 070-584 21 24

 

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är den statliga myndighet som registrerar fastighetsmäklare och som har tillsyn över dessa samt informerar om god fastighetsmäklarsed. För mer information se www.fmi.se