Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI) april 2004: Högre inflationstakt

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 10:54 CEST

Konsumentpriserna var i genomsnitt oförändrade från mars till april. Under samma period förra året sjönk konsumentpriserna med 0,4 procent. Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i april 0,3 procent, vilket innebär en ökning jämfört med mars då den var –0,1 procent. I april 2003 var inflationstakten 2,3 procent. Årstakten för den underliggande inflationen enligt måttet UND1X var 0,9 procent i april.

Senaste månaden: oförändrade priser
Konsumentpriserna var i genomsnitt oförändrade från mars till april.

Säsongsnormala prishöjningar på kläder och skor (2,0 %) samt högre priser på drivmedel (1,1 %) bidrog uppåt med vardera 0,1 procentenheter. Hyreshöjningar (1,1 %) bidrog uppåt med ytterligare 0,1 procentenheter.

Sänkta räntekostnader (-4,8 %) samt lägre pris för elström (-1,9 %) bidrog nedåt med 0,2 respektive 0,1 procentenheter.

Senaste tolv månaderna: priserna upp 0,3 procent
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 0,3 procent i april, vilket innebär en ökning jämfört med mars då den var -0,1 procent.

Till den totala uppgången bidrog höjda priser inom området transport (4,1 %) med drygt 0,5 procentenheter. Därav bidrog höjda priser på drivmedel (6,8 %) med 0,3 procentenheter. Höjda priser på transporttjänster (5,6 %) samt underhåll och reparationer av fordon (5,6 %) bidrog med vardera 0,1 procentenheter.

Högre priser på sjuk- och tandvård (7,6 %), rekreations- och kulturella tjänster (1,5 %), restaurang och logi (1,9 %) samt försäkringar (7,0 %) bidrog uppåt med vardera 0,1 procentenheter. Vidare bidrog prishöjningar på livsmedel (0,1 %) samt alkoholhaltiga drycker och tobak (0,9 %) uppåt med 0,1 procentenheter tillsammans.

Den totala uppgången motverkades av sänkta kostnader för boende (-0,5 %) som bidrog nedåt med 0,2 procentenheter. Sänkta räntekostnader (-12,6 %) bidrog nedåt med 0,7 procentenheter medan hyreshöjningar (3,3 %) bidrog uppåt med 0,4 procentenheter. Höjda kostnader för reparationer (1,9 %) och försäkringar (5,8 %) bidrog tillsammans med ytterligare 0,1 procentenheter.

Sänkta priser på kläder (-3,5 %) samt teletjänster och utrustning (-5,2 %) motverkade den totala uppgången med vardera 0,2 procentenheter. Prissänkningar på datorer (-26,2 %) och paketresor (-3,1 %) bidrog nedåt med vardera 0,1 procentenheter.

KPI för april 2004 är 279,4 (1980=100).


Bidrag i procentenheter till konsumentprisernas förändring sedan
Vägningstal Förändring i
procent sedan
mars
2004 december
2003 april
2003 2004 april
2003
Livsmedel och alkoholfria drycker 0,0 0,1 0,0 131,0 0,1
Alkoholhaltiga drycker och tobak 0,0 0,0 0,0 42,0 0,9
Kläder och skor 0,1 -0,2 -0,2 62,0 -2,8
Boende -0,2 0,1 -0,2 287,0 -0,5
Inventarier och hushållsvaror 0,0 0,0 -0,1 53,0 -1,0
Hälso- och sjukvård 0,0 0,1 0,1 27,0 3,8
Transport 0,1 0,5 0,5 134,0 4,1
Post och telekommunikationer 0,0 -0,1 -0,2 33,0 -4,7
Rekreation och kultur 0,0 -0,1 -0,1 123,0 -0,8
Utbildning 0,0 0,0 0,0 1,0 3,6
Restauranger och logi 0,0 0,0 0,1 55,0 1,9
Diverse varor och tjänster 0,0 0,1 0,1 52,0 2,5
KPI totalt 0,0 0,4 0,3 1 000,0 0,3
Anm.: Avrundningar kan medföra att kolumnsumman för huvudgrupperna inte stämmer med KPI totalt.
Inflationsmålet och den underliggande inflationen
Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent, med en accepterad avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken har framhållit att effekterna av vissa tillfälliga störningar i inflationsutvecklingen tillåts slå igenom i KPI utan att penningpolitiken ändras. Detta gäller till exempel förändringar av indirekta skatter och räntekostnader för egnahem.

UND1X och UNDINHX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. I båda måtten exkluderas hushållens räntekostnader för egnahem och den direkta effekten av förändrade indirekta skatter och subventioner, och i UNDINHX exkluderas dessutom varor som i huvudsak importeras.

Den underliggande inflationen, mätt som prisförändringen under de senaste tolv månaderna, var i april enligt UND1X 0,9 procent (mars 0,4 procent) och enligt UNDINHX 1,8 procent (mars 1,7 procent). Den genomsnittliga prisförändringen från mars till april var enligt UND1X 0,3 procent och enligt UNDINHX 0,1 procent. Motsvarande förändringar föregående månad var UND1X 0,8 procent och enligt UNDINHX 0,3 procent. Från mars till april 2003 var prisförändringen enligt UND1X –0,3 procent och enligt UNDINHX oförändrad.

Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Josef Svensson, tfn 08-787 07 23.Inflationstakten i EU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) för Sverige steg från mars till april med 0,3 procent. Motsvarande period år 2003 sjönk HIKP med 0,4 procent. Från april 2003 till april 2004 var ökningen 1,1 procent. HIKP för mars 2004 har beräknats till 113,6 (1996=100).

Senast publicerad HIKP för EU totalt är mars månad. Inflationstakten för EU var i mars 1,5 procent, för EMU 1,7 procent och för Sverige 0,4 procent. I jämförelse med inflationstakten mars 2003, uppvisar samtliga länder en nedgång av inflationstakten enligt HIKP. Sverige uppvisar en av de största minskningarna, från 2,9 procent till 0,4 procent.

HIKP har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Skillnader jämfört med KPI beror främst på olika täckning inom bostadsposten och social omsorg.


Nettoprisindex
Nettoprisindex (NPI), som anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner, steg med 0,1 procent från mars till april. Sedan april 2003 har nettopriserna sjunkit med 0,2 procent. NPI för april 2004 har beräknats till 238,2 (1980=100).

Inflationstakten (prisförändring under de senaste tolv månaderna) enligt KPI, UND1X, HIKP för Sverige respektive EU. Procent


Publikation


En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats


Sveriges statistiska databaser


Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.


Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats


Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för maj publiceras fredag 11 juni kl. 10.00.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04
Förfrågningar
Katrin Stensmo Bäcklund
Tfn 08-506 946 31
Epost katrin.stensmo@scb.se
Erik Gerestrand
Tfn 08-506 944 61
Epost erik.gerestrand@scb.se