Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI), augusti 2010: Inflationstakten 0,9 procent

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 09:34 CEST

För tabeller vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____299662.aspx

Inflationstakten var 0,9 procent i augusti, vilket är en nedgång från juli då den var 1,1 procent. Rensad för effekten av sänkta räntor var inflationstakten 1,4 procent. Från juli till augusti var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade. Samma tid förra året steg konsumentpriserna med 0,2 procent.

Priserna var i genomsnitt oförändrade från juli till augusti.

Prissänkningar på utrikes flygresor (-20,9 procent), efter en kraftig uppgång i juli, samt prissänkningar på charterresor (-7,1 procent) bidrog nedåt med 0,1 procentenhet vardera. Höjda räntekostnader för egnahemsägarna (1,4 procent) påverkade uppåt med 0,1 procentenhet.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen under de senaste tolv månaderna, var 0,9 procent i augusti 2010, vilket är lägre än i juli 2010 då den var 1,1 procent. Egnahemsägarnas räntekostnader har fortsatt negativ inverkan på inflationstakten. Rensat för effekten av sänkta räntor (KPIF) var inflationstakten i augusti 1,4 procent, vilket är en nedgång jämfört med juli då den var 1,7 procent.

Till den totala uppgången på 0,9 procent sedan augusti 2009 bidrog höjda hyror (1,5 procent) och höjda restaurangpriser (2,9 procent) med 0,2 procentenheter vardera.

Prishöjningar inom transportområdet (1,7 procent) och prishöjningar på livsmedel och alkoholfria drycker (1,2 procent) bidrog också de med 0,2 procentenheter vardera.

Prissänkningar inom audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-13,8 procent) bidrog nedåt med 0,3 procentenheter. Lägre räntekostnader för egnahemsägarna (-4,0 procent) bidrog nedåt med 0,2 procentenheter. Höjda rörliga räntor och ett ökat finansieringsbehov jämfört med för ett år sedan motverkas alltså helt av att hushållen i augusti betalade en lägre ränta för bundna lån än vad de gjorde ett år tidigare.

För övriga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

KPI för augusti 2010 var 302,06 (1980=100).

Inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser juli 2010. Inflationstakten för EU var då 2,1 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 1,7 procent. I juli var inflationstakten i Sverige 1,4 procent enligt HIKP. I HIKP exkluderas bland annat egnahemsägarnas räntekostnader.

Inflationstakten i Sverige sjönk enligt HIKP till 1,1 procent i augusti 2010. Från juli till augusti sjönk konsumentpriserna med 0,1 procent enligt HIKP. Under samma period förra året steg HIKP med 0,2 procent. HIKP för augusti 2010 var 110,12 (2005=100). Enligt Eurostats snabbstatistik sjönk inflationstakten till 1,6 procent för EMU-länderna i augusti 2010.

Nettoprisindex

Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI var oförändrad från juli till augusti 2010. Inflationstakten enligt NPI var 1,5 procent i augusti 2010, i juli 2010 var den 1,7 procent. NPI för augusti 2010 var 255,50 (1980=100).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för september 2010 publiceras 12 oktober 2010 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

 

Förfrågningar

Emanuel Frediksson
Tfn 08-506 942 25
E-post emanuel.fredriksson@scb.se

Kamala Krishnan
Tfn 08-506 944 81
E-post kamala.krishnan@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.