Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI) februari 2006: Oförändrad inflationstakt

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 09:36 CET

Konsumentpriserna steg i genomsnitt med 0,5 procent från januari till februari. Under samma period förra året steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,5 procent. Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i februari 0,6 procent. Detta innebär oförändrad inflationstakt jämfört med januari. I februari 2005 var inflationstakten 0,7 procent. Årstakten för den underliggande inflationen enligt måttet UND1X var 0,8 procent i februari.

På grund av fel i beräkningen av NPI inför SCB:s publicering den 16 februari, har månads- och 12-månaderstal samt index för januari reviderats. Från december 2005 till januari 2006 sjönk NPI med 1,3 procent. Från januari 2005 till januari 2006 sjönk NPI med 0,2 procent. NPI för januari 2006 har beräknats till 235,80.

KPI, HIKP,UND1X och UNDINHX påverkas inte av ovanstående revidering.

Senaste månaden: priserna upp 0,5 procent
Konsumentpriserna steg i genomsnitt med 0,5 procent från januari 2006 till februari 2006.
Till månadsförändringen bidrog ökade kostnader inom boende (0,8 %) med 0,2 procentenheter. Därav bidrog höjda priser på el (1,6 %) med 0,1 procentenhet och ökade räntekostnader (2,8 %) med 0,1 procentenhet. Högre priser för kläder (3,2 %), paketresor (2,8 %) och grönsaker (6,6 %) bidrar med ytterligare 0,1 procentenhet vardera till den totala uppgången. Prisökningar inom gruppen inventarier och hushållsvaror (0,7 %) samt restauranger (0,6 %) bidrar uppåt tillsammans med 0,1 procentenhet.

Uppgången motverkades av lägre priser på drivmedel (-2,8 %) som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet.

Senaste tolv månaderna: priserna upp 0,6 procent
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i februari 0,6 procent. Detta innebär oförändrad inflationstakt jämfört med januari.

Ökade kostnader inom området boende (1,8 %) bidrog uppåt med 0,5 procentenheter. Därav bidrog höjda priser på el och bränsle (7,8 %) med 0,4 procentenheter. Vidare bidrog höjda hyror (1,4 %) med 0,2 procentenheter. Ökade egnahemskostnader för reparationer (5,6 %) samt fastighetsskatt (6,0 %) bidrog uppåt med vardera 0,1 procentenhet. Den totala uppgången motverkades av sänkta räntekostnader (-6,3 %) som bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

Till den totala uppgången under tolvmånadersperioden bidrog höjda priser inom området transport (3,0 %) med 0,4 procentenheter. Därav bidrog höjda priser på drivmedel (7,0 %) med 0,3 procentenheter. Försöket med trängselskatt i Stockholm och höjda priser på körskoleutbildning (5,3 %) bidrog tillsammans uppåt med knappt 0,1 procentenhet.

Höjda priser på kläder och skor (3,5 %) bidrog uppåt med 0,2 procentenheter. Höjda priser på tobak (3,7 %), restauranger (2,9 %), försäkringar (4,4 %) samt höjd avgift för pass (110,5 %) bidrog vardera med 0,1 procentenhet till den totala uppgången.

Den totala uppgången av konsumentpriserna motverkades av prissänkningar på audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-13,9 %) som bidrog nedåt med 0,3 procentenheter. Sänkta priser på teletjänster och teleutrustning (-7,0 %) bidrog nedåt med 0,2 procentenheter.
Uppgången motverkades även av sänkta priser på livsmedel och alkoholfria drycker (-1,7 %) med 0,2 procentenheter samt av sänkta priser på gruppen inventarier och hushållsvaror (-2,7 %) med 0,1 procentenhet.

KPI för februari 2006 var 280,90 (1980=100).

Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____162316.asp
Bidrag i procentenheter till konsumentprisernas förändring Anm.: Avrundningar kan medföra att kolumnsumman för huvudgrupperna inte stämmer med KPI totalt.

Inflationsmålet och den underliggande inflationen
Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent, med en accepterad avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken har framhållit att effekterna av vissa tillfälliga störningar i inflationsutvecklingen tillåts slå igenom i KPI utan att penningpolitiken ändras. Detta gäller till exempel förändringar av indirekta skatter och räntekostnader för egnahem.

UND1X och UNDINHX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. I båda måtten exkluderas hushållens räntekostnader för egnahem och den direkta effekten av förändrade indirekta skatter och subventioner, och i UNDINHX exkluderas dessutom varor som i huvudsak importeras.

Den underliggande inflationen, mätt som prisförändringen under de senaste tolv månaderna, var i februari enligt UND1X 0,8 procent (januari 0,9 procent) och enligt UNDINHX 1,1 procent (januari 1,0 procent). De genomsnittliga prisförändringarna från januari till februari var enligt UND1X 0,4 procent och enligt UNDINHX 0,4 procent. Från januari 2005 till februari 2005 var prisförändringen enligt UND1X 0,5 procent och enligt UNDINHX 0,3 procent.

Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Jesper Johansson, tfn 08-787 01 53.

Inflationstakten i EU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) för Sverige steg med 0,4 procent från januari till februari. Samma period år 2005 steg HIKP med 0,5 procent. Från februari 2005 till februari 2006 var ökningen 1,1 procent. HIKP för februari 2006 har beräknats till 100,37 (2005=100).

Senast publicerade HIKP-tal för EU-länderna avser januari månad. Inflationstakten för EU (EICP, vilket omfattar 25 medlemsländer fr.o.m. maj 2004) var i januari 2,2 procent, för EMU (MUICP, vilket omfattar 12 medlemsländer) 2,2 procent och för Sverige 1,1 procent.

HIKP har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Skillnader jämfört med KPI beror främst på olika täckning inom bostadsposten och social omsorg.


Nettoprisindex
Nettoprisindex (NPI), som anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner, steg från januari till februari med 0,5 procent. Sedan februari 2005 har nettopriserna minskat med 0,3 procent. NPI för februari 2006 har beräknats till 236,91 (1980=100).

Inflationstakten (prisförändring under de senaste tolv månaderna) enligt KPI, UND1X, HIKP för Sverige respektive EU. Procent.
http://www.scb.se/templates/pressinfo____162316.asp


Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för mars publiceras tisdag den 11 april kl. 09.30.

Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04
Förfrågningar
Peter Nilsson
Tfn 08-506 943 09
E-post peter.nilsson@scb.se
Christer Andersson
Tfn 08-506 946 28
E-post christer.andersson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.