Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI), februari 2009, reviderade NPI-tal: Lägre inflationstakt

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 09:36 CEST

För grafer och tabeller vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____272210.aspx

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, sjönk till 0,9 procent i februari 2009 från 1,3 procent i januari 2009. Tillbakagången beror framförallt på fortsatt sjunkande räntekostnader för egnahem. Konsumentprisindex var i genomsnitt oförändrat mellan januari och februari. Under samma period föregående år steg konsumentprisindex med 0,4 procent.

Senaste månaden: priserna oförändrade
Konsumentprisindex var i genomsnitt oförändrade från januari 2009 till februari 2009.

Lägre räntekostnader för egnahem (-9,3 %) bidrog nedåt med 0,5 procentenheter den senaste månaden.

Nedgången motverkades dock av prishöjningar på bensin (4,8 %) vilket drog upp månadstakten med 0,2 procentenheter. Stigande priser på livsmedel (0,6 %), kläder (1,4 %) och paketresor (4,5 %) bidroguppåt med vardera 0,1 procentenheter.

Senaste tolv månaderna: priserna upp 0,9 procent
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 0,9 procent i februari 2009. I januari 2009 var inflationstakten 1,3 procent.

Högre livsmedelspriser (5,4 %) det senaste året påverkade inflationstakten uppåt med 0,7 procentenheter i februari 2009. Högre elpriser (11,2 %) och höjda hyror (3,2 %) bidrog uppåt med 0,4 procentenheter vardera. Dyrare restaurang och hotellbesök (4,5 %) samt rekreationstjänster och kulturella tjänster (4,0 %) drog upp med 0,3 respektive 0,2 procentenheter.

Utöver dessa påverkade en rad prisuppgångar med vardera 0,1 procentenhet uppåt. Dessa var: lokaltrafik (7,2 %), flygcharter (5,4 %), underhåll och reparation av fordon (4,7 %), fastighetsavgift (14,4 %), kläder (1,8 %), alkohol och tobak (2,4 %), inventarier och hushållsvaror (1,7 %), samt tidningar, böcker och skrivmaterial (6,2 %).

Den totala uppgången i konsumentpriserna motverkades främst av sjunkande räntekostnader (-18,6 %), vilket drog ned inflationstakten med 1,1 procentenheter. Även prissänkningar på bensin (-9,4 %) samt audiovisuell och fotografisk utrustning (-16,8 %) bidrog nedåt med 0,4 procentenheter vardera.

KPI för februari 2009 var 297,95 (1980=100).

Tabell

Inflationsmålet och den underliggande inflationen
Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent, med en accepterad avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken använder emellertid ofta olika mått på underliggande inflation i sin analys och sin kommunikation.

KPIF och KPIX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. Beräkningen av KPIF skiljer sig från KPI genom att egnahemsägarnas räntekostnader beräknas vid en konstant räntesats. Vid beräkningen av KPIX exkluderas räntekostnaderna helt, samt även direkta effekter av förändringar avindirekta skatter och subventioner.

Förändringen i KPIF mellan januari och februari var +0,5 procent. Inflationstakten enligt KPIF ökade till 2,3 procent i februari 2009 (2,1 procent i januari 2009). KPIX steg med 0,5 procent mellan januari och februari. Inflationstakten enligt KPIX ökade till 1,9 procent i februari 2009 jämfört med 1,7 procent i januari.

Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Jesper Johansson, tfn 08-787 01 53.

Inflationstakten i EU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inomEUinternationellt jämförbart mått på inflationen.

Inflationstakten enligt HIKP för Sverige stegtill 2,2 procent i februari 2009 från2,0 procent i januari 2009. HIKP steg med 0,6 procent mellan januari och februari. Under samma period föregående år steg HIKP med 0,4 procent. HIKP för februari 2009 var 107,47 (2005=100).

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser januari. Inflationstakten för EU (EICP, vilket omfattar 27 medlemsländer fr.o.m. december 2004) fortsatte att sjunka relativt kraftigt i januari till 1,7 procent (preliminär siffra) jämfört med 2,2 procent i december och 2,8 procent i november. För EMU (MUICP, vilket omfattar 16 medlemsländer) sjönk inflationstakten till 1,1 procent i januari (preliminär siffra) jämfört med 1,6 procent i december. För mer information om HIKP i de olika medlemsländerna se HIKP:s webbsida.

Inflationstakten enligt HIKP-CT för Sverige ökade till 1,9 procent i februari 2009 (1,7 procent i januari 2009). Förändringen mellan januari och februari var 0,6 procent upp. HIKP-CT för februari 2009 var 105,86 (2005=100).

Nettoprisindex
Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI minskade med 0,1 procent mellan januari och februari 2009. Inflationstakten enligt NPI sjönk till0,6 procent i februari 2009 från 1,1 procent i januari. NPI för februari 2009 var 250,63 (1980=100). (Uppgifterna avseende NPI ärreviderade den 8 april, jämfört med vad som ursprungligen publicerades.)

Graf: Inflationstakten (prisförändring under de senaste tolv månaderna) enligt KPI, KPIX, HIKP för Sverige respektive EU. Procent.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras iStatistiskt meddelandepå SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex förmars 2009 publicerastisdagenden14april kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax08-506 946 04

Förfrågningar

Muhanad Sammar
Tfn08-506 947 48
E-postmuhanad.sammar@scb.se

Henrik Allansson
Tfn08-506 943 31
E-posthenrik.allansson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.