Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI), februari 2012: Inflationstakten 1,9 procent

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2012 09:42 CET

Inflationstakten var 1,9 procent i februari 2012, vilket är en oförändrad inflationstakt jämfört med januari. Från januari till februari steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,7 procent enligt Konsumentprisindex. Den underliggande inflationstakten enligt KPIF var 1,1 procent i februari.

Utvecklingen från januari

Konsumentprisindex (KPI) steg med i genomsnitt 0,7 procent från januari till februari 2012.

Till den totala uppgången i KPI från januari till februari 2012 bidrog högre priser på livsmedel (0,9 procent) och tobak (5,5 procent) med 0,1 procentenhet vardera. Prisuppgångar på kläder och skor (2,0 procent) och elström (1,7 procent) bidrog även det med 0,1 procentenhet vardera till månadsförändringen i KPI.

Inom transportområdet påverkade högre priser på drivmedel (2,1 procent) och transporttjänster (2,2 procent) månadsförändringen uppåt med 0,1 procentenhet vardera. Utöver det bidrog även prisuppgångar på paketresor (4,7 procent) med 0,1 procentenhet uppåt.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var 1,9 procent i februari 2012. Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar (KPIF) var i februari 1,1 procent.

Till uppgången i KPI bidrog främst högre boendekostnader (5,1 procent) med 1,4 procentenheter. Därav bidrog högre räntekostnader (24,5 procent) med 1,0 procentenhet och höjda hyror (2,6 procent) med 0,3 procentenheter.

Prisuppgångar på drivmedel (10,1 procent) bidrog även det till uppgången med 0,4 procentenheter.

Uppgången motverkades framförallt av prissänkningar på hemelektronik (-15,9 procent) som bidrog nedåt med 0,4 procentenheter.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

KPI för februari 2012 var 313,92 (1980=100).
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____330718.aspx

Inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser januari 2012. Inflationstakten för EU var då 2,9 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 2,6 procent. Under samma period var inflationstakten i Sverige 0,7 procent enligt HIKP. I HIKP exkluderas bland annat egnahemsägarnas räntekostnader.

Inflationstakten i Sverige var enligt HIKP 1,0 procent i februari 2012. Från januari till februari 2012 steg konsumentpriserna med 0,7 procent enligt HIKP. Under samma period förra året steg HIKP med 0,5 procent. HIKP för februari 2012 var 112,93 (2005=100). Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 2,7 procent för EMU-länderna i februari 2012.

Nettoprisindex

Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI steg med 0,7 procent från januari till februari 2012. Inflationstakten enligt NPI var 2,5 procent i februari 2012. NPI för februari 2012 var 264,62 (1980=100).

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för mars 2012 publiceras 2012-04-12 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar

Peter Bäckström
Tfn 08-506 945 26
E-post peter.backstrom@scb.se

Peter Nilsson
Tfn 08-506 942 21
E-post peter.nilsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.