Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI) januari 2007, reviderad version: Lägre priser men högre inflationstakt

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 09:32 CET

Konsumentpriserna sjönk i genomsnitt med 0,5 procent från december till januari. Under samma period förra året sjönk konsumentpriserna med 0,8 procent. Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, ökade därför till 1,9 procent i januari, från 1,6 procent i december. I januari 2006 var inflationstakten 0,6 procent. Årstakten för den underliggande inflationen enligt måttet UND1X var 1,2 procent i januari.

Tidigare redovisade uppgifter avseende UND1X och UNDINHX, månadsförändring samt 12-månadersförändring, avseende januari 2007 har reviderats den 16 februari 2007. De reviderade talen finns tillgängliga på SCB:s webbplats, Statistiska databaser och andra publikationer där UND1X och UNDINHX redovisas.

Från och med 2007 sprids prisinsamlingen för drivmedel ut över tre veckor i mitten av månaden istället för som tidigare under en vecka. Genom denna metodändring kan KPI väntas fånga in prisutvecklingen bättre, med tanke på de relativt snabba prisrörelser som kan förekomma för drivmedel.

Senaste månaden: priserna ned 0,5 procent
Konsumentpriserna sjönk i genomsnitt med 0,5 procent från december 2006 till januari 2007.

Till månadsförändringen bidrog framförallt säsongnormala prissänkningar på kläder och skor (-11,5 %) som drog ned konsumentpriserna med 0,7 procentenheter i januari. Sänkta priser på paketresor (-5,7 %), audiovisuell och fotografisk utrustning inklusive datorer (-4,1 %) samt drivmedel (-2,9 %) bidrog också nedåt med 0,1 procentenheter vardera.

Prisnedgången motverkades samtidigt av högre priser på tobaksprodukter (10,3 %) till följd av en skattehöjning fr.o.m. 1 januari 2007 och högre kostnader för boende (0,9 %) som bidrog uppåt med 0,2 procentenheter vardera. Höjda priser på grönsaker (9,6 %) bidrog uppåt med ytterligare 0,1 procentenheter.

Senaste tolv månaderna: priserna upp 1,9 procent
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,9 procent i januari 2007.

Till den totala uppgången på 1,9 procentenheter under tolvmånadersperioden bidrog ökade boendekostnader (5,3 %) med 1,4 procentenheter. Därav bidrog ökade räntekostnader (18,0 %) med 0,7 procentenheter och högre elpriser (14,0 %) med 0,6 procentenheter. Hyreshöjningar (1,0 %) och högre kostnader för reparationer (3,8 %) påverkade uppåt med vardera 0,1 procentenheter. Prishöjningarna inom gruppen motverkades samtidigt av sänkt fastighetsskatt (-12,3 %) som bidrog nedåt med 0,1 procentenheter till konsumentprisernas årsförändring.

Högre livsmedelspriser (2,3 %) drog upp konsumentpriserna med 0,3 procentenheter i januari. Högre priser inom grupperna Alkoholhaltiga drycker och tobak (5,9 %) och Restauranger och logi (3,1 %) påverkade ytterligare uppåt med 0,2 procentenheter vardera.

Prishöjningar på kläder (2,3 %) och smycken (13,5 %) samt gruppen Rekreation och kultur (0,5 %) påverkade också konsumentpriserna uppåt med 0,1 procentenheter vardera i januari.

Den totala uppgången av konsumentpriserna motverkades samtidigt av prissänkningar på drivmedel (-7,6 %) och Post- och telekommunikationer (-6,9 %) som bidrog nedåt med 0,3 respektive 0,2 procentenheter.

KPI för januari 2007 var 285,01 (1980=100).Bidrag i procentenheter till konsumentprisernas förändring sedan

http://www.scb.se/templates/pressinfo____193344.asp


Inflationsmålet och den underliggande inflationen
Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent, med en accepterad avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken har framhållit att effekterna av vissa tillfälliga störningar i inflationsutvecklingen tillåts slå igenom i KPI utan att penningpolitiken ändras. Detta gäller till exempel förändringar av indirekta skatter och räntekostnader för egnahem.

UND1X och UNDINHX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. I båda måtten exkluderas hushållens räntekostnader för egnahem och den direkta effekten av förändrade indirekta skatter och subventioner, och i UNDINHX exkluderas dessutom varor som i huvudsak importeras.

Den underliggande inflationstakten, enligt måttet UND1X, har beräknats till 1,2 procent i januari (december 1,2 procent). Inflationstakten enligt måttet UNDINHX ökade till 2,5 procent i januari (december 2,3 procent). De genomsnittliga prisförändringarna från december till januari var enligt UND1X -0,9 procent och enligt UNDINHX 0,6 procent.

Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Jesper Johansson, tfn 08-787 01 53.

Inflationstakten i EU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) för Sverige minskade med 0,5 procent mellan december och januari. Under samma period föregående år minskade HIKP med 0,7 procent. Inflationstakten enligt HIKP var i januari 2007 1,6 procent. HIKP för januari 2007 har beräknats till 101,64 (2005=100).

Senast publicerade HIKP-tal för EU-länderna avser december månad. Inflationstakten för EU (EICP, vilket omfattar 25 medlemsländer fr.o.m. september 2004) var i december 2,1 procent (preliminär siffra), för EMU (MUICP, vilket omfattar 12 medlemsländer) 1,9 procent (preliminär siffra) och för Sverige 1,4 procent.

HIKP har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Skillnader jämfört med KPI beror främst på olika täckning inom bostadsposten och social omsorg.

Nettoprisindex
Nettoprisindex (NPI), som anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner sjönk mellan december och januari med 0,5 procent. Sedan januari 2006 har nettopriserna ökat med 2,7 procent. NPI för januari 2007 har beräknats till 242,24 (1980=100).

Inflationstakten (prisförändring under de senaste tolv månaderna) enligt KPI, UND1X, HIKP för Sverige respektive EU. Procent.Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för februari 2007 publiceras måndagen den 12 mars kl. 09.30.

Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar
Peter Nilsson
Tfn 08-506 943 09
E-post peter.nilsson@scb.se
Oscar Lundin
Tfn 08-506 946 32
E-post oscar.lundin@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.