Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI), januari 2009, reviderade NPI-tal: Högre inflationstakt

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 09:34 CEST

För tabeller vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____272229.aspx

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, ökade till 1,3 procent i januari 2009 från 0,9 procent i december 2008. Konsumentprisindex sjönk med 0,4 procent mellan december och januari. Därav bidrog prisnedgångar med 0,1 procentenheter. Förändringar i varukorgens sammansättning i samband med årsskiftet bidrog nedåt med ytterligare 0,3 procentenheter. Under samma period föregående år sjönk konsumentprisindex med 0,7 procent.

Senaste månaden
Konsumentprisindex sjönk i genomsnitt med 0,4 procent från december 2008 till januari 2009. Därav bidrog prisnedgångar mellan december och januari med 0,1 procentenheter. Vid varje årsskifte ändras sammansättningen av den varukorg som ligger till grund för beräkningarna. Effekten på konsumentprisindex härav var vid detta årsskifte -0,3 procentenheter. Sådana ändringar görs vid varje årsskifte och innebär att prisförändringarna kan baseras på en aktuell konsumtionssammansättning.

Länk till pm om ändrad sammansättning av varukorgen.

Nedgången i konsumentprisindex i januari utgörs främst av säsongnormala indexsänkningar på kläder och skor (-10,9 %) samt paketresor (-5,7 %) som påverkade nedåt med 0,6 respektive 0,1 procentenheter. Nedgångar på hemelektronik (-2,7 %) och lägre räntekostnader för egnahem (-2,8 %) bidrog ytterligare nedåt med 0,2 respektive 0,1 procentenheter.

Den totala nedgången motverkades samtidigt av de hyreshöjning (1,3 %) som hunnit färdigställas i januari vilka bidrog uppåt med 0,2 procentenheter och av indexhöjningar på livsmedel (0,9 %), sjuk och tandvård (4,6 %) och bensin (3,9 %) som vardera påverkade uppåt med 0,1 procentenheter. En höjning av den kommunala fastighetsavgiften (15,1 %) främst på grund av ändrade taxeringsvärden bidrog ytterligare uppåt med 0,1 procentenheter.

Senaste tolv månaderna
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,3 procent i januari 2009. I december 2008 var inflationstakten 0,9 procent. Effekten på indextalen av den ändrade sammansättningen av varukorgen vid det senaste årsskiftet har påverkat den redovisade inflationstakten i januari uppåt med cirka 0,2 procentenheter jämfört med i december.

Högre livsmedelspriser (5,5 %) det senaste året påverkade inflationstakten uppåt med 0,7 procentenheter i januari 2009. Ökade boendekostnader (2,2 %) bidrog uppåt med 0,6 procentenheter. Därav bidrog högre el- och bränslepriser (10,9 %) och höjda hyror (3,1 %) med 0,5 respektive 0,4 procentenheter uppåt. Ökade kostnader för reparationer (2,7 %) och högre kommunal fastighetsavgift (14,4 %) på grund av ändrade taxeringsvärden påverkade uppåt med 0,1 procentenheter vardera. Sänkta räntekostnader för egnahem (-9,3 %) motverkade samtidigt den totala ökningen av boendekostnaderna med 0,5 procentenheter nedåt.

Dyrare restaurangbesök (4,8 %) bidrog uppåt på inflationstakten med drygt 0,2 procentenheter i januari. Prishöjningar på kläder (3,6 %), inventarier och hushållsvaror (1,8 %), tobak (6,0 %), lokaltrafik (7,4 %) och inom gruppen diverse (1,7 %) där bl.a. produkter för personlig hygien och bilförsäkring ingår påverkade uppåt med 0,1 procentenheter vardera.

Den totala uppgången i konsumentpriserna motverkades främst av prissänkningar på bensin (-12,4 %) som bidrog nedåt med 0,5 procentenheter i januari. Lägre priser på teletjänster och teleutrustning (-6,0 %) påverkade ytterligare nedåt med 0,2 procentenheter. Prissänkningar inom gruppen rekreation och kultur (-0,6 %) och sjuk- och tandvård (-3,9 %) påverkade nedåt med 0,1 procentenheter vardera.

KPI för januari 2009 var 297,88 (1980=100).

Tabell

Inflationsmålet och den underliggande inflationen
Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent, med en accepterad avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken har framhållit att effekterna av vissa tillfälliga störningar i inflationsutvecklingen tillåts slå igenom i KPI utan att penningpolitiken ändras. Detta gäller till exempel förändringar av indirekta skatter och räntekostnader för egnahem.

KPIX är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. I KPIX exkluderas hushållens räntekostnader för egnahem och den direkta effekten av ändrade indirekta skatter och subventioner.

Förändringen i KPIF mellan december och januari var -0,2 procent. Inflationstakten enligt KPIF ökade till 2,1 procent i januari 2009 (1,6 procent i december 2008). KPIX minskade med 0,5 procent mellan december och januari. Inflationstakten enligt KPIX ökade till 1,7 procent i januari 2009 jämfört med 1,4 procent i december. Förändringstalen för de underliggande inflationsmåtten påverkas liksom det för KPI av förändringar i varukorgens sammansättning.

Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Jesper Johansson, tfn 08-787 01 53.

Inflationstakten i EU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Skillnaderna jämfört med KPI beror främst på olika täckning inom bostadsposten och social omsorg.

Inflationstakten enligt HIKP för Sverige minskade något till 2,0 procent i januari 2009 jämfört med 2,1 procent i december 2008. HIKP minskade med 0,1 procent mellan december och januari. Under samma period föregående år var HIKP oförändrat. HIKP för januari 2009 var 106,87 (2005=100).

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser december. Inflationstakten för EU (EICP, vilket omfattar 27 medlemsländer fr.o.m. december 2004) fortsatte att sjunka relativt kraftigt i december till 2,2 procent (preliminär siffra) jämfört med 2,8 procent i november och 3,7 procent i oktober. För EMU (MUICP, vilket omfattar 15 medlemsländer) sjönk inflationstakten till 1,6 procent i december (preliminär siffra) jämfört med 2,1 procent i november. För mer information om HIKP i de olika medlemsländerna se HIKP:s webbsida.

Inflationstakten enligt HIKP-CT för Sverige ökade till 1,7 procent i januari 2009 (1,5 procent i december 2008). Förändringen mellan december och januari var -0,4 procent. HIKP-CT för januari 2009 var 105,28 (2005=100).


Nettoprisindex
Nettoprisindex (NPI)anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI minskade med 0,5 procent mellan december och januari 2009. Inflationstakten enligt NPI ökade kraftigt till 1,1 procent i januari 2009 från -0,2 i december 2008. NPI för januari 2009 var 250,85 (1980=100). Förändringstalen för NPI påverkas liksom det för KPI av förändringar i varukorgens sammansättning. (Uppgifterna avseende NPI är reviderade den 8 april, jämfört med vad som ursprungligen publicerades.)

Graf: Inflationstakten (prisförändring under de senaste tolv månaderna) enligt KPI, KPIX, HIKP för Sverige respektive EU. Procent.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras iStatistiskt meddelandepå SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex förfebruari 2009 publicerastorsdagenden12mars kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax08-506 946 04

Förfrågningar

Muhanad Sammar
Tfn08-506 947 48
E-postmuhanad.sammar@scb.se

Henrik Allansson
Tfn08-506 943 31
E-posthenrik.allansson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.