Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI), januari 2010: Små prisförändringar från december till januari

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 09:41 CET

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____287936.aspx

Konsumentpriserna var i stort sett oförändrade från december till januari. I genomsnitt noteras en nedgång på 0,1 procent. Däremot sjönk konsumentprisindex med 0,6 procent som en följd främst av den årliga uppdateringen av varukorgen. Jämfört med prisläget i januari 2009 så har konsumentpriserna det senaste året stigit med 0,6 procent.

Konsumentprisindex sjönk med  i genomsnitt 0,6 procent från december 2009 till januari 2010 trots att priserna sjönk med i genomsnitt endast 0,1 procentenhet. Skillnaden förklaras av tekniska faktorer. Vid varje årsskifte ändras sammansättningen av den varukorg som ligger till grund för beräkningarna. Det innebär att även de prisförändringar som skett de senaste åren vägs samman med en konsumtionssammansättning som är mer aktuell än den som ursprungligen använts. Effekten på konsumentprisindex av de uppdaterade konsumtionsvikterna var vid detta årsskifte 0,5  procentenheter. Av dessa härrör 0,3 procentenheter från prisindex för bostadsräntor där hänsyn tagits till att andelen lån till rörlig ränta varit väsentligt större under 2009 jämfört med de uppgifter som fanns tillgängliga för ett år sedan. Därför har den kraftiga sänkningen av den rörliga räntan under 2009 nu en större påverkan på totalindextalet än i de löpande indextal som beräknades för 2009.

Länk till PM om ändrad sammansättning av varukorgen.

Säsongsnormala prissänkningar på kläder och skor (-9,8 procent) bidrog till en sänkning av konsumentpriserna med 0,6 procentenheter från december till januari. Prisnedgångar på hemelektronik (-6,5 procent) bidrog med nedåt med ytterligare 0,2 procentenheter.
Prissänkningarna motverkades av höjda priser på el och bränsle (6,9 procent), grönsaker (11,8 procent)  samt drivmedel (2,6 procent) som bidrog uppåt med 0,3, 0,2 respektive 0,1 procentenheter.

Inflationstakten 0,6 procent i januari


Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 0,6 procent i januari 2010. I december var inflationstakten 0,9. Sänkta räntor har haft en stor inverkan på utfallet. Rensat för effekten av sänkta räntor var inflationstakten 2,6 procent.

Sänkta boendekostnader (-4,6 procent) drog ned konsumentpriserna med -1,3 procentenheter. Sänkta räntekostnader för egnahemsägarna (-32,1 procent) bidrog nedåt med 1,7 procentenheter medan höjda hyror (2,2 procent) bidrog med 0,3 procentenhet uppåt.

Prishöjningar inom transportområdet (7,6 procent) bidrog med 1,0 procentenhet uppåt. Därav bidrog höjda priser på drivmedel ( 16,4 procent) med 0,6 procentenheter och höjda priser på bilar (5,4 procent) med 0,2 procentenheter.

Höjda priser på kläder och skor (5,4 procent) bidrog med 0,3 procentenheter.
För övriga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

KPI för januari 2010 var 299,79 (1980=100).

Tabell

Förändringstal samt bidrag till konsumentprisernas förändring avser i denna tabell både den effekt som beror av förändrade priser och den som beror av ändringen i varukorgens sammansättning.

Inflationstakten i Sverige högre än för EU


Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser december 2009. Inflationstakten för EU  var då 1,4 procent. För EMU-länderna var inflationstakten  0,9 procent. I december var inflationstakten i Sverige 2,8 procent enligt HIKP. I HIKP exkluderas bland annat egnahemsägarnas räntekostnader. Den högre inflationstakten i Sverige jämfört med EMU förklaras bland annat av att priserna på livsmedel och bilar stiger i Sverige och sjunker i EMU.

Inflationstakten i Sverige var enligt HIKP 2,7 procent i januari 2010. HIKP i Sverige sjönk   med 0,2 procent från december till januari. Under samma period förra året sjönk HIKP med 0,1 procent. HIKP för januari 2010 var 109,76 (2005=100). Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 1,0 procent för EMU-länderna i januari 2010.

Nettoprisindex

Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI sjönk med 0,2 procent från december 2009 till januari 2010. Inflationstakten enligt NPI var 0,9 procent i januari 2010, jämfört med 0,6 procent i december 2009. NPI för januari 2010 var 253,03 (1980=100).

Graf

Förändringstal samt bidrag till konsumentprisernas förändring avser i denna tabell både den effekt som beror av förändrade priser och den som beror av ändringen i varukorgens sammansättning.

Inflationstakten i Sverige högre än för EU


Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser december 2009. Inflationstakten för EU  var då 1,4 procent. För EMU-länderna var inflationstakten  0,9 procent. I december var inflationstakten i Sverige 2,8 procent enligt HIKP. I HIKP exkluderas bland annat egnahemsägarnas räntekostnader. Den högre inflationstakten i Sverige jämfört med EMU förklaras bland annat av att priserna på livsmedel och bilar stiger i Sverige och sjunker i EMU.

Inflationstakten i Sverige var enligt HIKP 2,7 procent i januari 2010. HIKP i Sverige sjönk   med 0,2 procent från december till januari. Under samma period förra året sjönk HIKP med 0,1 procent. HIKP för januari 2010 var 109,76 (2005=100). Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 1,0 procent för EMU-länderna i januari 2010.

Nettoprisindex

Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI sjönk med 0,2 procent från december 2009 till januari 2010. Inflationstakten enligt NPI var 0,9 procent i januari 2010, jämfört med 0,6 procent i december 2009. NPI för januari 2010 var 253,03 (1980=100).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt Meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistikenInformation om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för februari 2010 publiceras den 11 mars 2010 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar

Kamala Krishnan
Tfn 08-506 944 81
E-post kamala.krishnan@scb.se

Muhanad Sammar

Tfn 08-506 947 48
E-post muhanad.sammar@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.