Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI), januari 2011: Inflationstakten 2,5 procent

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 09:48 CET

Inflationstakten, det vill säga förändringen under de senaste tolv månaderna, var 2,5 procent i januari, vilket är en uppgång från december då den var 2,3 procent. Från december till januari sjönk konsumentprisindex med i genomsnitt 0,5 procent.

Utvecklingen från december
Även om konsumentpriserna sjönk med  i genomsnitt 0,7 procent från december 2010 till januari 2011 så sänktes konsumentprisindex endast med 0,5 procent. Skillnaden förklaras av tekniska faktorer vid beräkningen av konsumentprisindextalet. Vid varje årsskifte ändras sammansättningen av den varukorg som ligger till grund för indexberäkningen. Därvid vägs även de prisförändringar som skett de senaste åren samman med en konsumtionssammansättning som är mer aktuell än den som ursprungligen använts. Det innebär att vi får en i någon mån reviderad bild av prisutvecklingen fram till december det senaste året, vilket påverkar indexnivån för kommande månader. Effekten på konsumentprisindex av de uppdaterade konsumtionsvikterna var vid detta årsskifte 0,2  procentenheter. Därav beror 0,3 procentenheter på prisindex för bostadsräntor där hänsyn tagits till att andelen lån till rörlig ränta varit större under 2010 jämfört med de uppgifter som fanns tillgängliga för ett år sedan. Den relativt sett kraftiga uppgången av den rörliga räntan under 2010 har alltså nu fått en väsentligt större påverkan på totalindextalet än i de löpande indextal som beräknades för 2010.

Länk till PM om ändrad sammansättning av varukorgen

Säsongsnormala prissänkningar på kläder och skor (-9,6 procent) bidrog till en sänkning av konsumentpriserna med 0,6 procentenheter från december till januari. Prisnedgångar på charterresor (-6.6 procent) och utrikes flygresor (-18,8 procent)  bidrog nedåt med 0,1 procentenhet vardera. I övrigt bidrar prissänkningar på inventarier och hushållsvaror (-1,5 procent), teletjänster (-1,3 procent) samt små prisförändringar för restauranger och logi med sammantaget 0,2 procentenheter.

Prissänkningarna motverkades framför allt av höjda räntekostnader för egnahemsägare. Exklusive den tekniska ”korgeffekten” på 0,3 procentenheter bidrog höjda räntor till en höjning av konsumentprisindex med 0,2 procentenheter från december till januari. Höjda hyror (0,7 %) samt höjda priser för sjuk- och tandvård (1,4 %) bidrog uppåt med ytterligare 0,1 procentenhet vardera.

Utvecklingen det senaste året
Inflationstakten var 2,5 procent i januari 2011.

Till den totala uppgången sedan januari 2010 bidrog högre boendekostnader (7,2 procent) med 1,9 procentenheter. Därav bidrog högre räntekostnader (35,6 procent) med 1,3 procentenheter, höjda priser på el (5,6 procent) med 0,3 procentenheter, och höjda hyror (1,8 procent) med 0,2 procentenheter.

Inom transportområdet bidrog högre priser på drivmedel (7,1 procent) med 0,3 procentenheter uppåt, medan sänkta priser på utrikes flygresor (-14,6 procent) bidrog med 0,1 procentenhet nedåt.

För övriga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar (KPIF) var i januari 1,4 procent, vilket är en nedgång från december då den var 2,3 procent.

KPI för januari 2011 var 306,15 (1980=100).
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308554.aspx

Inflationstakten i EU/EMU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP)
har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser december 2010. Inflationstakten för EU var då 2,6 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 2,2 procent. I december var inflationstakten i Sverige 2,1 procent enligt HIKP. I HIKP exkluderas bland annat egnahemsägarnas räntekostnader.

Inflationstakten i Sverige var enligt HIKP 1,4 procent i januari 2011. Från december till januari sjönk  konsumentpriserna med 0,9 procent enligt HIKP. Under samma period förra året sjönk HIKP med 0,2 procent. HIKP för januari 2011 var 111,27 (2005=100). Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 2,4 procent för EMU-länderna i januari 2011.

Nettoprisindex
Nettoprisindex (NPI)
anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI sjönk med -1,9 procent från december 2010 till januari 2011. Inflationstakten enligt NPI var 1,3 procent i januari 2011. NPI för januari 2011 var 256,37 (1980=100).
För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308554.aspx

Revidering av KPI pga av ny information om Rotavdraget
Ny information om storleken på rotavdraget, som infördes i maj 2009, visar att inflationstakten skulle ha varit 0,3-0,4 procentenheter lägre än den tidigare redovisade inflationstakten för perioden maj 2009-april 2010. Revideringen påverkar totalindex och delindex för boende. Uppgifterna är reviderade i tabeller och diagram på webbplatsen.

Mer information om Rot-avdraget i KPI kan läsas i särskilt pressinfo:http://www.scb.se/Pages/PressRelease____305862.aspx

De inflationstal som redovisas avseende 2011 kommer att baseras på en så kallad skuggindexserie där den definitiva effekten av ROT-stödet tagits med från maj 2009. Nivåjusteringen kommer därför inte att få någon direkt inverkan på de inflationstal som redovisas för 2011. Skuggindexserien ligger också till grund för reviderade utvecklingstal. Skuggindextal samt reviderade serier för gruppen boende finns i tabeller och i databaserna på hemsidan.

Skuggindexserien kommer att redovisas parallellt med de sedan tidigare fastställda talen. Fastställda tal är de som förutsätts användas i rättsverkande sammanhang.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Konsumentprisindex för februari 2011 publiceras 2011-03-10 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar
Kamala Krishnan
Tfn 08-506 944 81
E-post kamala.krishnan@scb.se
Rolf Björnson
Tfn 08-506 941 54
E-post rolf.bjornson@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.