Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI) juli 2007: Oförändrad inflationstakt

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 09:33 CEST

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,9 procent i juli (1,9 procent i juni). I juli 2006 var inflationstakten 1,7 procent. Konsumentpriserna sjönk i genomsnitt med 0,2 procent från juni till juli. Under samma period 2006 sjönk konsumentpriserna också med 0,2 procent. Årstakten för den underliggande inflationen var 1,0 procent i juli enligt måttet UND1X.

Senaste månaden: priserna ned 0,2 procent
Konsumentpriserna sjönk i genomsnitt med 0,2 procent från juni 2007 till juli 2007.

Säsongsnormala prissänkningar på kläder och skor (-8,4 %) bidrog nedåt med 0,5 procentenheter till den totala prisförändringen i konsumentpriserna mellan juni och juli, vilket utgjorde den enskilt största effekten på månadstakten. Sänkta priser på drivmedel (-1,1 %) och skatteavdraget för hushållsnära tjänster, som halverar kostnaden för dessa tjänster, bidrog tillsammans nedåt med 0,1 procentenheter.

Nedgången motverkades samtidigt av prisökningar på livsmedel (1,0 %) och paketresor (5,2 %) samt ökade räntekostnader på egna hem (2,4 %), som vardera bidrog uppåt med 0,1 procentenheter. Bilförsäkring ökade (19,3 %) på grund av den nya skatten på trafikförsäkringsavgiften, vilket ytterligare bidrog med 0,1 procentenheter uppåt.

Senaste tolv månaderna: priserna upp 1,9 procent
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,9 procent i juli 2007.

Ökade räntekostnader på egna hem (20,6 %) inom gruppen boende utgjorde det största enskilda bidraget med en påverkan uppåt på 0,9 procentenheter. Till de ökade räntekostnaderna bidrog höjda räntesatser med 0,6 procentenheter och genomslaget av ökade fastighetspriser med 0,3 procentenheter. Hyreshöjningar (1,7 %) och övriga kostnader på egna hem (5,1 %) bidrog uppåt med 0,2 procentenheter vardera medan prissänkningar på el (-3,5 %) och sänkningen av fastighetsskatten (-14,1 %), genom begränsningen av skatten på tomtvärdet, bidrog nedåt med 0,2 procentenheter vardera.

Prisökningar på tobak (17,5 %) påverkade inflationstakten uppåt med 0,3 procentenheter i juli medan höjda priser på livsmedel (1,5 %), restauranger och logi (2,9 %) och försäkringar (13,8 %) bidrog med 0,2 procentenheter vardera. Höjda tandläkararvoden (6,2 %), prisökningar på underhåll och reparationer av fordon (4,6 %), inträdesbiljett för nöjen (14,6 %) och paketresor (4,6 %) bidrog uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Den totala uppgången av konsumentpriserna motverkades samtidigt av prissänkningar inom gruppen audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-12,8 %) med 0,3 procentenheter. Prissänkningar på drivmedel (-2,2 %) och teletjänster och utrustning (-2,2 %) bidrog ytterligare nedåt med 0,1 procentenheter vardera.


KPI för Juli 2007 var 289,49 (1980=100).Bidrag i procentenheter till konsumentprisernas förändring sedan
http://www.scb.se/templates/pressinfo____210525.asp

Inflationsmålet och den underliggande inflationen
Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent, med en accepterad avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken har framhållit att effekterna av vissa tillfälliga störningar i inflationsutvecklingen tillåts slå igenom i KPI utan att penningpolitiken ändras. Detta gäller till exempel förändringar av indirekta skatter och räntekostnader för egnahem.

UND1X och UNDINHX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. I båda måtten exkluderas hushållens räntekostnader för egnahem och den direkta effekten av förändrade indirekta skatter och subventioner, och i UNDINHX exkluderas dessutom varor som i huvudsak importeras.

Den underliggande inflationstakten, enligt måttet UND1X var oförändrad 1,0 procent i juli (juni 1,0 procent). Inflationstakten enligt måttet UNDINHX var oförändrat 1,6 procent (juni 1,6 procent). De genomsnittliga prisförändringarna från juni till juli var enligt UND1X -0,3 procent och enligt UNDINHX 0,2 procent.

Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Jesper Johansson, tfn 08-787 01 53.

Inflationstakten i EU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Skillnaderna jämfört med KPI beror främst på olika täckning inom bostadsposten och social omsorg.

HIKP för Sverige sjönk med 0,3 procent mellan juni och juli. Under samma period föregående år sjönk HIKP med 0,3 procent). Inflationstakten var 1,4 procent enligt HIKP i juli 2007. HIKP för juli 2007 var 102,83 (2005=100).

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser juni. Inflationstakten för EU (EICP, vilket omfattar 27 medlemsländer fr.o.m. september 2004) var i juni 2,1 procent (preliminär siffra). För EMU (MUICP, vilket omfattar 13 medlemsländer) var inflationstakten 1,9 procent (preliminär siffra) och för Sverige 1,3 procent.

Som komplement till det EU-harmoniserade indexet HIKP introducerades i januari ett harmoniserat s.k. konstantskatteindex, kallat HIKP-CT (HICP-CT - Harmonised Index of Consumer Prices at Constant Tax Rates). HIKP-CT beräknas så att direkta effekter av ändrade skattesatser inte redovisas som prisförändringar.

HIKP-CT för Sverige sjönk med 0,4 procent mellan juni och juli. Inflationstakten enligt HIKP-CT var 1,0 procent. HIKP-CT för juli 2007 var 102,28 (2005=100).

Nettoprisindex
Nettoprisindex (NPI), som anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner sjönk mellan juni och juli med 0,2 procent. Sedan juli 2006 har nettopriserna ökat med 2,4 procent. NPI för juli 2007 var 246,63 (1980=100).

Inflationstakten (prisförändring under de senaste tolv månaderna) enligt KPI, UND1X, HIKP för Sverige respektive EU. Procent.
http://www.scb.se/templates/pressinfo____210525.aspPublikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för augusti 2007 publiceras tisdagen den 11 september kl. 09.30.

Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar
Christer Andersson
Tfn 08-506 946 28
E-post christer.andersson@scb.se
Oscar Lundin
Tfn 08-506 946 32
E-post oscar.lundin@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.