Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI), juli 2013: Inflationstakten 0,1 procent

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2013 10:32 CEST

Inflationstakten var 0,1 procent i juli, vilket är en uppgång sedan juni då den var minus 0,1 procent. Från juni 2013 till juli 2013 sjönk KPI med i genomsnitt 0,1 procent. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen minus 0,4 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,2 procent i juli.

Utvecklingen från juni
KPI sjönk med i genomsnitt 0,1 procent från juni 2013 till juli 2013.

Till nedgången den senaste månaden bidrog prissänkningar på kläder och skor (-7,4 procent) med 0,4 procentenheter.

Nedgången motverkades av prishöjningar på drivmedel (2,5 procent) samt paketresor (6,6 procent), vilka bidrog vardera med 0,1 procentenhet uppåt.

Utvecklingen det senaste året
Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var 0,1 procent i juli, vilket är en uppgång sedan juni då den var -0,1 procent.

Till den totala uppgången sedan juli 2012 bidrog högre livsmedelpriser (3,3 procent) med 0,4 procentenheter uppåt. Höjda hyror (2,2 procent) och prishöjningar på restauranger och logi (3,0 procent) bidrog vardera med 0,2 procentenheter uppåt.

Uppgången motverkades av minskade räntekostnader (-12,8 procent) som bidrog nedåt med 0,7 procentenheter. Prissänkningar på hemelektronik (-12,0 procent) bidrog nedåt med 0,2 procentenheter.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

KPI för juli 2013 var 313,55 (1980=100).

Tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____360682.aspx

Underliggande inflation
Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 1,2 procent i juli, vilket är en uppgång från juni då den var 0,9 procent. Från juni till juli sjönk KPIF med i genomsnitt 0,1 procent. Under samma period förra året sjönk KPIF med 0,4 procent.

KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation. Beräkningen av måttet skiljer sig något från beräkningen av KPI och det är inte heller helt och hållet samma produkter som prismäts. Exempelvis exkluderas egnahemsägarnas räntekostnader från HIKP, vilka har påverkat KPI relativt kraftigt de senaste åren. Att varukorgarna skiljer sig något åt innebär också en skillnad i produkternas relativa vikter, vilket kan ge vissa skillnader i utfall.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 0,8 procent i juli 2013. Från juni till juli sjönk priserna i genomsnitt med 0,1 procent enligt HIKP. Under samma period förra året sjönk priserna i genomsnitt med 0,5 procent enligt HIKP. HIKP var 113,69 (2005=100) i juli 2013.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser juni 2013. Inflationstakten för EU var då 1,7 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 1,6 procent. Under samma period var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 0,5 procent. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 1,6 procent för EMU-länderna i juli 2013.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för augusti 2013 publiceras 2013-09-12 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Maria Walldov
Tfn 08-506 948 27
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Rolf Björnsson
Tfn 08-506 941 54
E-post fornamn.efternamn@scb.se