Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI) juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 10:16 CEST

Något lägre inflationstakt

Konsumentpriserna sjönk med i genomsnitt 0,4 procent från maj till juni. Under samma period förra året sjönk konsumentpriserna med 0,3 procent. Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i juni 0,5 procent, vilket innebär en minskning jämfört med maj då den var 0,7 procent. I juni 2003 var inflationstakten 1,8 procent. Årstakten för den underliggande inflationen enligt måttet UND1X var 1,0 procent i juni.

Senaste månaden: priserna ned 0,4 procent
Konsumentpriserna sjönk med i genomsnitt 0,4 procent från maj till juni.

Till den totala nedgången av konsumentpriserna bidrog sänkta priser på drivmedel (–5,6 %) med 0,3 procentenheter. Säsongsnormala prissänkningar på kläder och skor (–4,2 %) bidrog med 0,2 procentenheter.

Höjda priser på paketresor (5,8 %) motverkade den totala nedgången med 0,1 procentenhet.

Senaste tolv månaderna: priserna upp 0,5 procent
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 0,5 procent i juni, vilket innebär en minskning jämfört med maj då den var 0,7 procent.

Till den totala uppgången under tolvmånadersperioden bidrog höjda priser inom området transport (4,2 %) med 0,6 procentenheter. Därav bidrog höjda priser på drivmedel (7,1 %) med 0,3 procentenheter. Prishöjningar på nya bilar (1,8 %), underhåll och reparationer av fordon (4,5 %) samt transporttjänster (6,5 %) bidrog med 0,1 procentenhet vardera.

Inom området boende tog prishöjningar och prissänkningar i stort sett ut varandra. Höjda hyror (3,2 %) bidrog med 0,4 procentenheter och prishöjningar på eldningsolja (12,9 %) bidrog med ytterligare 0,1 procentenhet. Ökade kostnader för vatten, avlopp, renhållning och sotning (5,4 %), reparationer (2,0 %) samt försäkringsavgifter (5,8 %) bidrog tillsammans med 0,1 procentenhet. Uppgången motverkades i sin helhet av sänkta räntekostnader (–11,0 %) som bidrog nedåt med 0,6 procentenheter.

Under tolvmånadersperioden bidrog höjda priser på livsmedel (0,6 %), sjuk– och tandvård (7,7 %), rekreationstjänster och kulturella tjänster (2,7 %) samt restauranger och logi (1,9 %) med 0,1 procentenhet vardera. Ökade kostnader för personlig hygien (2,4 %) och försäkringar (6,9 %) bidrog tillsammans med 0,1 procentenhet.

Den totala uppgången av konsumentpriser motverkades av prissänkningar på kläder (–4,6 %) samt audiovisuell och fotografisk utrustning (–9,9 %) som bidrog nedåt med 0,2 procentenheter vardera. Sänkta priser på teletjänster och utrustning (–4,8 %) samt paketresor (–3,3 %) bidrog med ytterligare 0,1 procentenhet vardera.

Inflationsmålet och den underliggande inflationen
Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent, med en accepterad avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken har framhållit att effekterna av vissa tillfälliga störningar i inflationsutvecklingen tillåts slå igenom i KPI utan att penningpolitiken ändras. Detta gäller till exempel förändringar av indirekta skatter och räntekostnader för egnahem.

UND1X och UNDINHX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. I båda måtten exkluderas hushållens räntekostnader för egnahem och den direkta effekten av förändrade indirekta skatter och subventioner, och i UNDINHX exkluderas dessutom varor som i huvudsak importeras.

Den underliggande inflationen, mätt som prisförändringen under de senaste tolv månaderna, var i juni enligt UND1X 1,0 procent (maj 1,4 procent) och enligt UNDINHX 1,8 procent (maj 1,9 procent). Den genomsnittliga prisförändringen från maj till juni var enligt UND1X –0,5 procent och enligt UNDINHX oförändrad. Motsvarande förändringar föregående månad var enligt UND1X 0,3 procent och enligt UNDINHX oförändrad. Från maj till juni 2003 var prisförändringen enligt UND1X –0,1 procent och enligt UNDINHX oförändrad.

Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Karine Jabet, tfn 08-787 05 42.Inflationstakten i EU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) för Sverige sjönk från maj till juni med 0,5 procent. Motsvarande period år 2003 sjönk HIKP med 0,2 procent. Från juni 2003 till juni 2004 var ökningen 1,2 procent. HIKP för juni 2004 har beräknats till 113,4 (1996=100).

Senast publicerad HIKP för EU totalt är maj månad. Inflationstakten för EU (EICP) var i maj 2,3 procent, för EMU 2,5 procent och för Sverige 1,5 procent.

HIKP har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Skillnader jämfört med KPI beror främst på olika täckning inom bostadsposten och social omsorg.

Nettoprisindex
Nettoprisindex (NPI), som anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner, sjönk med 0,5 procent från maj till juni. Sedan juni 2003 har nettopriserna stigit med 0,1 procent. NPI för juni 2004 har beräknats till 237,9 (1980=100).

Publikation


En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats


Sveriges statistiska databaser


Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.


Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats


Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för juli publiceras torsdag 12 augusti kl. 10.00.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04
Förfrågningar
Marcus Widén
Tfn 08-506 944 38
Epost marcus.widen@scb.se
Erik Gerestrand
Tfn 08-506 944 61
Epost erik.gerestrand@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.