Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI) juni 2009: Inflationstakten sjönk ytterligare i juni

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2009 09:36 CEST

För tabeller vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____276563.aspx

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var -0,6 procent i juni (-0,4 % i maj). Konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,2 procent från maj till juni. Under samma period förra året ökade konsumentpriserna med 0,5 procent. Årstakten för underliggande inflation enligt måttet KPIF var 1,5 procent i juni.

Prisbasbeloppet för 2010 har beräknats till 42 400 kronor, vilket innebär en minskning med 400 kronor jämfört med prisbasbeloppet för 2009. För vidare information se separat pressmeddelande.

Senaste månaden: priserna upp 0,2 procent

Konsumentprisindex steg med i genomsnitt 0,2 procent från maj 2009 till juni 2009.

Till månadsförändringen bidrog höjda priser på boende med 0,1 procentenhet. Höjningen beror främst på ökade räntekostnader (1,0 %). Högre priser på drivmedel (6,1 %) påverkade uppåt med ytterligare 0,3 procentenheter. En säsongsnormal prishöjning på paketresor (6,6 %) påverkade konsumentpriserna uppåt med 0,1 procentenhet i juni. Små prishöjningar inom områdena post och telekommunikationer (0,7 %), restauranger och logi (0,3 %) samt diverse varor och tjänster (0,4 %) bidrog tillsammans med 0,1 procentenhet.

Ökningen motverkades av sänkta priser pågrönsaker (-7,5 %) som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet. Uppgången motverkades även av prissänkningar på kläder och skor (-4,8 %) som bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

Senaste tolv månaderna: priserna ned 0,6 procent

Under de senaste tolv månaderna, från juni 2008 till juni 2009, har konsumentpriserna sjunkit med i genomsnitt 0,6 procent.

Till nedgången av konsumentpriserna totalt under de senaste tolv månaderna bidrog sänkta boendekostnader med 1,2 procentenheter. Därav bidrog sänkta räntekostnader för egnahemsägare (-30,3 %) nedåt med 1,8 procentenheter. För egnahemsägare bidrog också sänkta kostnader för reparationer (-2,6 %) med ytterligare 0,1 procentenhet. Dessa sänkningar motverkades av höjningen av den kommunala fastighetsavgiften (14,4 %), sompåverkade uppåtmed0,1 procentenhet. I övrigt motverkades sänkta kostnader för gruppen boende av höjda elpriser (3,6 %) som tillsammans med höjda hyror (3,5 %) bidrog med 0,6 procentenheter uppåt.

Sänkta priser inom gruppen hälso- och sjukvård (-1,9 %) bidrog nedåt med 0,1 procentenhet. Inom gruppen transport sjönk priserna (-0,6 %) och bidrog med 0,1 procentenhet nedåt. Sänkningen förklaras främst av lägre drivmedelspriser (-6,9 %)jämfört med juni förra året. Prissänkningar inom grupperna post- och telekommunikationer (-3,0 %) samt kläder (-2,1 %) drog ned inflationstakten med 0,1 procentenhet vardera.

Den totala nedgångeni konsumentpriserna under det senaste året motverkades främst av högre priser på livsmedel och alkoholfria drycker (2,8 %) som drog upp inflationstaktenmed 0,4 procentenheter. Prisökningarna för gruppen beror på höjda priser för bröd och övriga spannmålsprodukter (2,4 %), kött (2,8 %), frukt (8,7 %), sötsaker och glass (4,1 %) samt alkoholfria drycker (4,0 %).

Höjda priser inom grupperna alkoholhaltiga drycker och tobak (2,3 %), inventarier och hushållsvaror (2,0 %) samt rekreation och kultur (0,8 %) drog upp konsumentpriserna med 0,1 procentenhet vardera.

Priser inom gruppen restauranger och logi ökar (2,9 %) och drar tillsammans med gruppen diverse varor och tjänster (2,3 %) upp inflationstakten med 0,3 procentenheter.

KPI för juni 2009 var 300,17 (1980=100).

Inflationsmålet och den underliggande inflationen

Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent. En avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt accepteras. Riksbanken använder emellertid ofta olika mått på underliggande inflation i sin analys och sin kommunikation.
KPIF och KPIX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. Beräkningen av KPIF skiljer sig från KPI genom att egnahemsägarnas räntekostnader beräknas vid en konstant räntesats. Vid beräkningen av KPIX exkluderas räntekostnaderna helt, samt även direkta effekter av förändringar av indirekta skatter och subventioner.
Förändringen i KPIF frånmaj tilljuni var 0,2 procent. Inflationstakten enligt KPIF minskade till 1,5 procent ijuni 2009 (1,7 procent imaj 2009). KPIX steg med 0,2 procent frånmaj till juni. Inflationstakten enligt KPIX minskade till 1,2 procent ijuni 2009 jämfört med 1,3 procent i maj.

Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Jesper Johansson, tfn 08-787 01 53.

Inflationstakten i EU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation.

Inflationstakten enligt HIKP för Sverige sjönk till 1,6 procent ijuni 2009 från 1,7 procent imaj 2009. HIKP steg med 0,2 procent frånmaj till juni. Under samma period föregående år steg HIKP med 0,4 procent. HIKP förjuni 2009 var 108,95 (2005=100).

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser maj. Inflationstakten för EU (EICP, vilket omfattar 27 medlemsländer fr.o.m. december 2004) sjönk till0,7 procent (preliminär siffra) jämfört med 1,3 procent iapril och 1,3 procent i mars. För EMU (MUICP, vilket omfattar 16 medlemsländer) var inflationstakten 0,0 procent (preliminär siffra) imaj jämfört medapril då den var 0,6 procent. Enligt Eurostats snabbstatistik sjunker inflationstakten till -0,1 % för EMU-länderna i juni.
Inflationstakten enligt HIKP-CT för Sverige var 1,4 procent ijuni 2009 (1,6 procent imaj 2009). Förändringen frånmaj tilljuni var 0,2 procent. HIKP-CT förjuni 2009 var 107,53 (2005=100).

Nettoprisindex

Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI ökade med 0,3 procent frånmaj tilljuni 2009. Inflationstakten enligt NPI sjönk till -1,0 procent ijuni 2009 från -0,7 procent i maj. NPI förjuni 2009 var 252,92 (1980=100).

Graf: Inflationstakten (prisförändring under de senaste tolv månaderna) enligt KPI, KPIF, HIKP för Sverige respektive EU. Procent

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras iett Statistiskt Meddelande

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex förjuli 2009 publicerastisdagenden11augusti kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax08-506 946 04

Förfrågningar

Kamala Krishnan
Tfn08-506 944 81
E-postkamala.krishnan@scb.se

Muhanad Sammar
Tfn08-506 947 48
E-postmuhanad.sammar@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.