Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI), juni 2012: Inflationstakten 1,0 procent

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2012 09:58 CEST

Inflationstakten var 1,0 procent i juni, vilket den även var i maj. Från maj till juni sjönk KPI med i genomsnitt 0,2 procent. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen densamma. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,9 procent i juni. Prisbasbeloppet för år 2013 har beräknats till 44 500 kronor, vilket innebär en ökning med 500 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2012.

För vidare information om prisbasbeloppet för 2013 se separat pressmeddelande.

Utvecklingen från maj

KPI sjönk med i genomsnitt 0,2 procent från maj till juni 2012.

Till nedgången den senaste månaden bidrog prissänkningar på kläder (-4,7 procent) med 0,2 procentenheter. Lägre priser på drivmedel (-2,9 procent) samt tjänster och utrustning för telekommunikation (-1,7 procent) bidrog vardera med 0,1 procentenhet nedåt.

Nedgången motverkades av högre priser på utrikes flygresor (10,2 procent), paketresor (8,5 procent) samt livsmedel (1,0 procent) som vardera bidrog med 0,1 procentenhet uppåt.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var 1,0 procent i juni, vilket är samma som i maj.

Till den totala uppgången sedan juni 2011 bidrog högre boendekostnader (1,7 procent) med 0,4 procentenheter. Därav påverkade högre räntekostnader (7,8 procent) och det senaste årets hyreshöjningar (2,5 procent) med 0,3 procentenheter vardera. Dessa uppgångar motverkades av lägre priser på hushållsel (-6,5 procent) som bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

Prisuppgångar på livsmedel (2,8 procent) bidrog uppåt med 0,3 procentenheter. Högre priser på tobak (11,3 procent) och transporter (0,9 procent) bidrog uppåt med 0,2 procentenheter vardera.

Prissänkningar på hemelektronik (-13,3 procent) bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

Läs mer statistik i pressmeddelande.

Underliggande inflation

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 0,9 procent i juni, vilket är oförändrat från maj. Från maj till juni sjönk KPIF med i genomsnitt 0,3 procent. Under samma period förra året sjönk KPIF lika mycket.

KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag från Riksbanken beräknas av SCB.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation. Beräkningen av måttet skiljer sig något från beräkningen av KPI och det är inte heller helt och hållet samma produkter som prismäts. Exempelvis exkluderas egnahemsägarnas räntekostnader från HIKP, vilka har påverkat KPI relativt kraftigt de senaste åren. Att varukorgarna skiljer sig något åt innebär också en skillnad i produkternas relativa vikter, vilket kan ge vissa skillnader i utfall.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 0,9 procent i juni 2012. Från maj till juni sjönk priserna i genomsnitt med 0,3 procent enligt HIKP, vilket är samma som under motsvarande period förra året. HIKP var 113,33 (2005=100) i juni 2012.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser maj 2012. Inflationstakten för EU var då 2,6 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 2,4 procent. Under samma period var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 0,9 procent. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 2,4 procent för EMU-länderna i juni 2012.

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för juli 2012 publiceras 2012-08-14 kl. 09.30.

 

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar

Muhanad Sammar
Tfn 08-506 947 48
E-post muhanad.sammar@scb.se

Peter Bäckström
Tfn 08-506 945 26
E-post peter.backstrom@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges