Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI), juni 2013:

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2013 10:25 CEST

Inflationstakten -0,1 procent

Inflationstakten var minus 0,1 procent i juni, vilket är en uppgång sedan maj då den var minus 0,2 procent. Från maj 2013 till juni 2013 sjönk KPI med i genomsnitt 0,2 procent. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen densamma. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,9 procent i juni. Prisbasbeloppet för år 2014 har beräknats till 44 400 kronor, vilket innebär en minskning med 100 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2013. För vidare information se separat pressmeddelande.

Utvecklingen från maj
Utvecklingen det senaste åretUnderliggande inflationHIKP och inflationstakten i EU/EMU

KPI sjönk med i genomsnitt 0,2 procent från maj 2013 till juni 2013.

Till nedgången den senaste månaden bidrog prissänkningar på kläder (-4,6 procent) med 0,2 procentenheter och el (-1,6 procent) med 0,1 procentenhet. Mindre prissänkningar på andra produkter bidrog tillsammans med 0,1 procentenhet nedåt.

Nedgången motverkades av prisökningar på transporttjänster (4,2 procent) samt paketresor (9,8 procent), vilka vardera bidrog med 0,1 procentenhet uppåt.

Utvecklingen det senaste året
Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var -0,1 procent i juni, vilket är en uppgång sedan maj då den var -0,2 procent.

Den största effekten på inflationstakten i juni hade minskade räntekostnader (-12,0 procent) som bidrog nedåt med 0,6 procentenheter. Prissänkningar på hemelektronik (-11,6 procent) bidrog nedåt med 0,2 procentenheter.

Nedgången motverkades av högre livsmedelpriser (2,6 procent) samt höjda hyror (2,2 procent) som bidrog uppåt med 0,3 respektive 0,2 procentenheter.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

KPI för juni 2013 var 313,99 (1980=100).

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____359880.aspx

Underliggande inflation
Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 0,9 procent i juni, vilket är en uppgång från maj då den var 0,7 procent. Från maj till juni sjönk KPIF med i genomsnitt 0,1 procent. Under samma period förra året sjönk KPIF med 0,3 procent.

KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation. Beräkningen av måttet skiljer sig något från beräkningen av KPI och det är inte heller helt och hållet samma produkter som prismäts. Exempelvis exkluderas egnahemsägarnas räntekostnader från HIKP, vilka har påverkat KPI relativt kraftigt de senaste åren. Att varukorgarna skiljer sig något åt innebär också en skillnad i produkternas relativa vikter, vilket kan ge vissa skillnader i utfall.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 0,5 procent i juni 2013. Från maj till juni sjönk priserna i genomsnitt med 0,1 procent enligt HIKP. Under samma period förra året sjönk priserna i genomsnitt med 0,3 procent enligt HIKP. HIKP var 113,85 (2005=100) i juni 2013.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser maj 2013. Inflationstakten för EU var då 1,6 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 1,4 procent. Under samma period var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 0,3 procent. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 1,6 procent för EMU-länderna i juni 2013.

För graf se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____359880.aspx

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Konsumentprisindex för juli 2013 publiceras 2013-08-13 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Chatrine Lundbeck
Tfn 08-506 941 23
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Muhanad Sammar
Tfn 08-506 947 48
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges