Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI), maj 2013: Inflationstakten -0,2 procent

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 09:46 CEST

Inflationstakten var -0,2 procent i maj, vilket är en uppgång sedan april då den var -0,5 procent. Från april 2013 till maj 2013 ökade KPI med i genomsnitt 0,2 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med i genomsnitt 0,1 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,7 procent i maj.

Utvecklingen från april
KPI ökade med i genomsnitt 0,2 procent från april 2013 till maj 2013.

Till uppgången den senaste månaden bidrog prisökningar på livsmedel (0,7 procent), inventarier och hushållsvaror (1,5 procent), drivmedel (1,4 procent) samt restauranger och logi (0,9 procent) med 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades av prissänkningar på el (-1,8 procent) som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet.

Utvecklingen det senaste året
Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var -0,2 procent i maj, vilket är en uppgång sedan april då den var -0,5 procent.

Den största effekten på inflationstakten i maj hade minskade räntekostnader (-11,0 procent) som bidrog nedåt med 0,6 procentenheter. Prissänkningar på drivmedel (-3,9 procent) och lägre priser på audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-11,9 procent) bidrog nedåt med 0,2 procentenheter vardera.

Nedgången motverkades bland annat av högre livsmedelpriser (3,5 procent) samt höjda hyror (2,3 procent) som bidrog uppåt med 0,4 respektive 0,2 procentenheter.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

KPI för maj 2013 var 314,54 (1980=100).

Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____358531.aspx

Underliggande inflation
Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 0,7 procent i maj, vilket är en uppgång från april då den var 0,5 procent. Från april till maj steg KPIF med i genomsnitt 0,2 procent. Under samma period förra året var KPIF oförändrat.

KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation. Beräkningen av måttet skiljer sig något från beräkningen av KPI och det är inte heller helt och hållet samma produkter som prismäts. Exempelvis exkluderas egnahemsägarnas räntekostnader från HIKP, vilka har påverkat KPI relativt kraftigt de senaste åren. Att varukorgarna skiljer sig något åt innebär också en skillnad i produkternas relativa vikter, vilket kan ge vissa skillnader i utfall.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 0,3 procent i maj 2013. Från april till maj steg priserna i genomsnitt med 0,2 procent enligt HIKP. Under samma period förra året var priserna i genomsnitt oförändrade enligt HIKP. HIKP var 114,02 (2005=100) i maj 2013.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser april 2013. Inflationstakten för EU var då 1,4 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 1,2 procent. Under samma period var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 0,0 procent. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 1,4 procent för EMU-länderna i maj 2013.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för juni 2013 publiceras 2013-07-11 kl. 09.30.


Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar
Ronny Andersson
Tfn 08-506 945 21
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Emanuel Fredriksson
Tfn 08-506 942 25
E-post fornamn.efternamn@scb.se