Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI) mars 2006: Högre inflationstakt

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 09:41 CEST

Konsumentpriserna steg i genomsnitt med 0,7 procent från februari till mars. Under samma period förra året steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,2 procent. Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i mars 1,1 procent. Detta innebär en ökning jämfört med februari då den var 0,6 procent. I mars 2005 var inflationstakten 0,1 procent. Årstakten för den underliggande inflationen enligt måttet UND1X var 1,2 procent i mars.

Senaste månaden: priserna upp 0,7 procent
Konsumentpriserna steg i genomsnitt med 0,7 procent från februari 2006 till mars 2006.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (8,1 %) med 0,4 procentenheter. Ökade kostnader inom området boende (0,7 %) bidrog med ytterligare 0,2 procentenheter. Därav bidrog höjda priser på el (2,0 %) med 0,1 procentenhet och ökade räntekostnader (2,7 %) med 0,1 procentenhet. Prishöjningar på drivmedel (2,3 %) bidrog uppåt med 0,1 procentenhet till den totala uppgången. Prisökningar inom gruppen diverse varor och tjänster (0,3 %) samt restauranger (0,5 %) bidrog uppåt tillsammans med 0,1 procentenhet.

Uppgången motverkades av lägre priser inom gruppen övriga fritidsvaror (-2,6 %) som bidrog nedåt med 0,1 procentenheter.

Senaste tolv månaderna: priserna upp 1,1 procent
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i mars 1,1 procent. Detta innebär en ökad inflationstakt jämfört med februari (0,6 %).

Ökade kostnader inom området boende (2,5 %) bidrog uppåt med 0,7 procentenheter. Därav bidrog höjda priser på el (9,9 %) med 0,4 procentenheter och höjda hyror (1,3 %) med 0,2 procentenheter. Ökade egnahemskostnader för reparationer (5,0 %) samt fastighetsskatt (6,0 %) bidrog dessutom uppåt med vardera 0,1 procentenhet. Den totala uppgången inom området boende motverkades av sänkta räntekostnader (-3,3 %) som bidrog nedåt med 0,1 procentenheter.

Till den totala prisökningen under tolvmånadersperioden bidrog även höjda priser inom området transport (3,0 %) med 0,4 procentenheter. Därav bidrog höjda priser på drivmedel (7,1 %) med 0,3 procentenheter och försöket med trängselskatt i Stockholm med knappt 0,1 procentenhet.

Höjda priser på kläder och skor (5,6 %) bidrog uppåt med 0,3 procentenheter samtidigt som prisökningar inom gruppen restauranger (3,3 %) bidrog uppåt med ytterligare 0,2 procentenheter. Höjda priser på tobak (3,5 %), försäkringar (4,2 %) samt höjd avgift för pass (110,5 %) bidrog vardera med 0,1 procentenhet till den totala uppgången.

Uppgången av konsumentpriserna motverkades samtidigt av prissänkningar inom gruppen rekreation och kultur (-2,9 %) som bidrog nedåt med knappt 0,4 procentenheter. Därav bidrog sänkta priser på datorer (-15,9 %) samt TV-apparater med 0,1 procentenhet vardera. Sänkta priser på teletjänster och teleutrustning (-6,3 %) bidrog nedåt med ytterligare 0,2 procentenheter.

Uppgången motverkades även av sänkta priser på grönsaker (-8,8 %) samt av prissänkningar inom gruppen inventarier och hushållsvaror (-2,4 %) som bidrog nedåt med vardera 0,1 procentenhet.

KPI för mars 2006 var 282,89 (1980=100).

Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____164771.asp

Anm.: Avrundningar kan medföra att kolumnsumman för huvudgrupperna inte stämmer med KPI totalt.
Inflationsmålet och den underliggande inflationen
Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent, med en accepterad avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken har framhållit att effekterna av vissa tillfälliga störningar i inflationsutvecklingen tillåts slå igenom i KPI utan att penningpolitiken ändras. Detta gäller till exempel förändringar av indirekta skatter och räntekostnader för egnahem.

UND1X och UNDINHX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. I båda måtten exkluderas hushållens räntekostnader för egnahem och den direkta effekten av förändrade indirekta skatter och subventioner, och i UNDINHX exkluderas dessutom varor som i huvudsak importeras.

Den underliggande inflationen, mätt som prisförändringen under de senaste tolv månaderna, var i mars enligt UND1X 1,2 procent (februari 0,8 procent) och enligt UNDINHX 1,5 procent (februari 1,1 procent). De genomsnittliga prisförändringarna från februari till mars var enligt UND1X 0,6 procent och enligt UNDINHX 0,1 procent. Från februari 2005 till mars 2005 var prisförändringen enligt UND1X 0,2 procent och enligt UNDINHX -0,3 procent.

Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Jesper Johansson, tfn 08-787 01 53.


Inflationstakten i EU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) för Sverige steg med 0,6 procent från februari till mars. Samma period år 2005 steg HIKP med 0,3 procent. Från mars 2005 till mars 2006 var ökningen 1,4 procent. HIKP för mars 2006 har beräknats till 101,03 (2005=100).

Senast publicerade HIKP-tal för EU-länderna avser februari månad. Inflationstakten för EU (EICP, vilket omfattar 25 medlemsländer fr.o.m. maj 2004) var i februari 2,2 procent, för EMU (MUICP, vilket omfattar 12 medlemsländer) 2,3 procent och för Sverige 1,1 procent.

HIKP har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Skillnader jämfört med KPI beror främst på olika täckning inom bostadsposten och social omsorg.

Nettoprisindex
Nettoprisindex (NPI), som anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner, steg från februari till mars med 0,8 procent. Sedan mars 2005 har nettopriserna ökat med 0,3 procent. NPI för mars 2006 har beräknats till 238,77 (1980=100).

Inflationstakten (prisförändring under de senaste tolv månaderna) enligt KPI, UND1X, HIKP för Sverige respektive EU. Procent.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för april publiceras torsdagen den 11 maj kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04
Förfrågningar
Peter Nilsson
Tfn 08-506 943 09
E-post peter.nilsson@scb.se
Oscar Lundin
Tfn 08-506 946 32
E-post oscar.lundin@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.