Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI), mars 2009: Lägre inflationstakt

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 09:48 CEST

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, sjönk till 0,2 procent i mars (0,9 % i februari). Tillbakagången beror främst på fortsatt sjunkande räntekostnader. Konsumentpriserna ökade med 0,3 procent från februari till mars 2009. Under samma period föregående år steg konsumentprisindex med 1,0 procent.


Senaste månaden: priserna upp 0,3 procent


Konsumentprisindex steg måttligt från februari 2009 till mars 2009.
Högre priser på kläder och skor (7,4 %) drog upp månadstakten med 0,4 procentenheter, vilket är en säsongsnormal ökning. Transporter blev dyrare, främst på grund av höjda drivmedelspriser (1,6 %), vilket ökade månadstakten med 0,1 procentenheter.

Ökningen motverkades av lägre boendekostnader (-0,8 %) vilket drevs av sänkt elpris (-1,3 %) och sänkta räntekostnader (-3,9 %). Det drog ner månadstakten med 0,1 respektive 0,2 procentenheter. Räntesänkningen skedde i mitten av februari och vissa långivare hade inte sänkt räntan den 15 februari, då föregående månads konsumentpriser mättes. Därför fortsätter räntorna nedåt även denna månad.

Senaste tolv månaderna: priserna upp 0,2 procent


Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 0,2 procent i mars 2009. I februari 2009 var inflationstakten 0,9 procent.

Högre livsmedelspriser (4,5 %) det senaste året påverkade inflationstakten uppåt med 0,6 procentenheter i mars 2009. Höjda hyror (3,1 %) och ökade kostnader för el (10,4 %) bidrog uppåt med 0,4 procentenheter vardera. Dyrare restaurang och hotellbesök (3,8 %) samt rekreationstjänster och kultur (3,8 %) bidrog ytterligare uppåt 0,2 procentenheter vardera.

Utöver dessa påverkade transporttjänster (3,4 %), flygcharter (4,3 %), underhåll och reparation av fordon (3,3 %), samt böcker (19,6 %) uppåt med vardera 0,1 procentenhet.

Den totala uppgången i konsumentpriserna motverkades främst av räntesänkningar (-23,8 %) som minskade årstakten med 1,4 procentenheter. Därutöver bidrog prissänkningar på drivmedel (-8,8 %) nedåt med 0,4 procentenheter, samt post- och telekommunikationer (-5,7 %) med 0,2 procentenheter.

För KPI för mars 2009 var 298,80 (1980=100) och statistik, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____272179.aspx

Inflationsmålet och den underliggande inflationen

Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent. En avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt accepteras. Riksbanken använder emellertid ofta olika mått på underliggande inflation i sin analys och sin kommunikation.

KPIF och KPIX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. Beräkningen av KPIF skiljer sig från KPI genom att egnahemsägarnas räntekostnader beräknas vid en konstant räntesats. Vid beräkningen av KPIX exkluderas räntekostnaderna helt, samt även direkta effekter av förändringar av indirekta skatter och subventioner.

Förändringen i KPIF mellan februari och mars var 0,5 procent. Inflationstakten enligt KPIF minskade till 1,9 procent i mars 2009 (2,3 procent i februari 2009). KPIX steg med 0,5 procent mellan februari och mars. Inflationstakten enligt KPIX minskade till 1,5 procent i mars 2009 jämfört med 1,9 procent i februari.

Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Jesper Johansson, tfn 08-787 01 53.

Inflationstakten i EU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU internationellt jämförbart mått på inflationen.

Inflationstakten enligt HIKP för Sverige sjönk till 1,9 procent i mars 2009 från 2,2 procent i februari 2009. HIKP steg med 0,5 procent mellan februari och mars. Under samma period föregående år steg HIKP med 0,9 procent. HIKP för mars 2009 var 108,04 (2005=100).

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser februari. Inflationstakten för EU (EICP, vilket omfattar 27 medlemsländer fr.o.m. december 2004) var oförändrad på 1,7 procent (preliminär siffra) jämfört med 1,8 procent i januari och 2,2 procent i december. För EMU (MUICP, vilket omfattar 16 medlemsländer) steg inflationstakten till 1,2 procent i februari (preliminär siffra) jämfört med 1,1 procent i januari. Eurostats snabbstatistik (FLASH estimate) för mars anger en inflationstakt (preliminär siffra) på 0,6 procent för EMU. För mer information om HIKP i de olika medlemsländerna se HIKP:s webbsida.

Inflationstakten enligt HIKP-CT för Sverige minskade till 1,5 procent i mars 2009 (1,9 procent i februari 2009). Förändringen mellan februari och mars var 0,5 procent. HIKP-CT för mars 2009 var 106,43 (2005=100).

Nettoprisindex

Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI ökade med 0,3 procent mellan februari och mars 2009. Inflationstakten enligt NPI sjönk till -0,2 procent i mars 2009 från 0,6 procent i februari. NPI för mars 2009 var 251,27 (1980=100). De ursprungligt publicerade uppgifterna avseende NPI för januari och februari 2009 var felaktiga och korrigerades den 8 april. De korrekta indextalen för januari och februari var 250,85 respektive 250,63. Det innebär att nettopriserna i januari sjönk med 0,5 procent från december 2008. Från januari till februari var nedgången 0,1 procent. Årstakten i januari och februari var 1,1 respektive 0,6 procent.


För Inflationstakten (prisförändring under de senaste tolv månaderna) enligt KPI, KPIX, HIKP för Sverige respektive EU, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____272179.aspx

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för april 2009 publiceras tisdagen den 12 maj kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent


SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04


Förfrågningar

Kamala Krishnan
Tfn 08-506 944 81
E-post kamala.krishnan@scb.se

Ylva Johansson
Tfn 08-506 944 33
E-post ylva.johansson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.