Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI): Mindre metodjustering i KPI beslutad

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 16:14 CET

Nämnden för konsumentprisindex har vid sitt sammanträde idag beslutat om en mindre metodjustering i KPI vad gäller beräkningen av delindexet för boendekostnader i egnahem. Metodjusteringen avser räntekostnaderna och mer specifikt hur förändringen av finansieringsbehovet - det kapitalbelopp som räntan beräknas på - skattas.

Beslutet berör framför allt två omständigheter i de hittillsvarande beräkningarna som nämnden funnit mindre lämpliga. Det handlar i det ena fallet om att förändringar i hur länge som hushållen ägt sina hus fått en direkt inverkan på indexförändringen. Emellertid gäller att index inte bör påverkas direkt av förändringar i hushållens beteende (konsumtionsval). Med den nu beslutade metodändringen kommer räntekostnaden att beräknas under förutsättning av oförändrade innehavstider. I det andra fallet handlar det om att nybyggnationens effekt på finansieringsbehovet bara delvis beaktats.


Nybyggnation får större genomslag på index

I simuleringar för perioden 1993-2008 ger den förändrade metoden ett högre utfall än den tillämpade metoden. Skillnaden är i genomsnitt 0,17 procent per år. Vilken effekt som metodändringen har på framtida beräkningsutfall kan inte bedömas. När det gäller nybyggnationen gäller emellertid att prisförändringar på bostäder får ett något större genomslag på index. Simuleringarna ovan antyder en effekt på i genomsnitt 0,06 procent per år under de förutsättningar som gällde under den perioden vad avser ränteläge, bostadsprisutveckling och nybyggnationens omfattning. Lägre tal avseende dessa företeelser tenderar att minska effekten.


Börjar tillämpas under 2010

Det ändrade beräkningssättet tillämpas första gången vid beräkningen av indextalet för januari 2010 och påverkar då endast beräkningen av boendekostnadernas förändring från december 2009 till januari 2010.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

 

Förfrågningar

Mats Haglund
Tfn 08-506 945 05
E-post mats.haglund@scb.se

Henrik Allansson

Tfn 08-506 943 31
E-post henrik.allansson@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.