Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI) november 2003: Oförändrad inflationstakt

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 10:54 CET

Konsumentpriserna sjönk med i genomsnitt 0,2 procent från oktober till november. Under samma period förra året sjönk konsumentpriserna med 0,2 procent. Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i november 1,4 procent, vilket är oförändrat jämfört med oktober. I november 2002 var inflationstakten 2,3 procent. Årstakten för den underliggande inflationen enligt måttet UND1X var 1,9 procent i november.

Senaste månaden: priserna ned 0,2 procent
Konsumentpriserna sjönk med i genomsnitt 0,2 procent från oktober till november.

Till den totala nedgången av konsumentprisindex bidrog sänkta priser på drivmedel (-1,5 %) med 0,1 procentenhet. Sänkta priser på frukt (-4,0 %) och grönsaker (-4,5 %) bidrog tillsammans nedåt med 0,1 procentenhet. Prissänkningar på paketresor (-2,2 %), transporttjänster (-1,0 %) samt teletjänster och utrustning (-0,5 %) bidrog tillsammans nedåt med ytterligare 0,1 procentenhet.

Nedgången motverkades av höjda priser på el och bränsle (0,9 %) som bidrog uppåt med 0,1 procentenhet.

Senaste tolv månaderna: priserna upp 1,4 procent
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,4 procent i november, vilket är oförändrat jämfört med oktober.

Till den totala uppgången under tolvmånadersperioden bidrog ökade kostnader för boende (3,1 %) med 0,9 procentenheter. Höjda priser på el (22,1 %) bidrog med 0,9 procentenheter. Höjda hyror (2,6 %) bidrog med 0,4 procentenheter. Ökade kostnader för fastighetsskatt (6,6 %) och försäkringar (12,6 %) bidrog tillsammans med 0,1 procentenhet. Ökade kostnader för kommunala tjänster (5,4 %), reparationer (2,2 %) samt höjda priser på eldningsolja (5,1 %) bidrog tillsammans med ytterligare 0,1 procentenhet. Uppgången motverkades av sänkta räntekostnader (-10,6 %) som bidrog nedåt med 0,6 procentenheter.

Med vardera 0,1 procentenhet till den totala uppgången bidrog höjda priser på mejeriprodukter (3,5 %), grönsaker (10,9 %), tobak (3,0 %), sjuk- och tandvård (6,6 %), drivmedel (1,6 %), underhåll och reparationer av fordon (5,0 %), rekreationstjänster och kulturella tjänster (2,9 %) samt restauranger och logi (2,6 %).

Höjda priser på bilar (1,4 %) samt inventarier och hushållsvaror (0,7 %) bidrog tillsammans med 0,1 procentenhet till uppgången. Höjda priser på personlig hygien (1,9 %), banktjänster (4,5 %) samt ökade kostnader för försäkringar (6,8 %) bidrog tillsammans med ytterligare 0,1 procentenhet.

Den totala uppgången under tolvmånadersperioden motverkades av sänkta priser på audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-10,2 %) som bidrog nedåt med 0,2 procentenheter. Sänkta priser på kläder och skor (-2,1 %), teletjänster och utrustning (-2,5 %) samt paketresor (-4,4 %) bidrog nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

KPI för november 2003 är 278,3 (1980=100).

(För tabell, se www.scb.se/templates/pressinfo____66829.asp)

Inflationsmålet och den underliggande inflationen
Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent, med en accepterad avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken har framhållit att effekterna av vissa tillfälliga störningar i inflationsutvecklingen tillåts slå igenom i KPI utan att penningpolitiken ändras. Detta gäller till exempel förändringar av indirekta skatter och räntekostnader för egnahem.

UND1X och UNDINHX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. I båda måtten exkluderas hushållens räntekostnader för egnahem och den direkta effekten av förändrade indirekta skatter och subventioner, och i UNDINHX exkluderas dessutom varor som i huvudsak importeras.

Den underliggande inflationen, mätt som prisförändringen under de senaste tolv månaderna, var i november enligt UND1X 1,9 procent (i oktober 1,9 procent) och enligt UNDINHX 3,6 procent (i oktober 3,6 procent). Den genomsnittliga prisförändringen från oktober till november var enligt UND1X -0,2 procent och enligt UNDINHX -0,1 procent. Från september till oktober var den enligt UND1X 0,1 procent och enligt UNDINHX 0,1 procent. Från oktober till november 2002 var prisförändringen enligt UND1X -0,3 procent och enligt UNDINHX oförändrad.

Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Jesper Johansson, tfn 08-787 01 53.

Inflationstakten i EU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) för Sverige sjönk med 0,3 procent från oktober till november och steg med 2,0 procent från november 2002 till november 2003. Från oktober till november 2002 sjönk HIKP med 0,3 procent. HIKP för november 2003 har beräknats till 112,5 (1996=100).

Uppgifter för EU finns för oktober, och inflationstakten mätt med HIKP var då 1,8 procent för EU totalt, 2,0 procent för EMU och 2,0 procent för Sverige.

HIKP har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Skillnader jämfört med KPI beror främst på olika täckning inom bostadsposten och social omsorg.

Nettoprisindex
Nettoprisindex (NPI), som anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner, sjönk med 0,3 procent från oktober till november. Sedan november 2002 har nettopriserna stigit med 0,7 procent. NPI för november 2003 har beräknats till 237,9 (1980=100).

Inflationstakten (prisförändring under de senaste tolv månaderna) enligt KPI, UND1X, HIKP för Sverige respektive EU. (För diagram, se www.scb.se/templates/pressinfo____66829.asp)

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats

Sveriges Statistiska Databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats

Nästa publiceringstillfälle
Konsumentprisindex för december publiceras torsdag 15 januari kl. 10.00.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Programmet Priser
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar
Ulrica Häll
Tfn 08-506 943 95
Epost ulrica.hall@scb.se

Stefan Gunér
Tfn 08-506 940 75
Epost stefan.guner@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.