Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI), november 2009: Inflationstakten steg men är fortfarande negativ

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 09:53 CET

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____283836.aspx

Inflationstakten var minus 0,7 procent i november (-1,5 % oktober). Rensad för effekten av sänkta räntor var inflationstakten 2,3 procent. Från oktober till november var priserna i genomsnitt oförändrade. Samma tid förra året sjönk konsumentpriserna med 0,8 procent.

Senaste månaden: oförändrade priser

Konsumentprisindex var i genomsnitt oförändrat från oktober 2009 till november 2009.

Höjda priser på bensin (2,4 %) bidrog med 0,1 procentenhet uppåt. Höjningen motverkades av sänkta kostnader för egnahemsägare (-0,7 %) som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet.

Senaste tolv månaderna: priserna ned 0,7 procent

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var -0,7 procent i november 2009. Den högre inflationstakten i november jämfört med oktober beror främst på att bensinpriserna steg från oktober till november i år men sjönk kraftigt från oktober till november förra året. En bidragande orsak är också att räntekostnaderna från oktober till november inte sjönk lika mycket som de gjorde förra året.

Till nedgången av konsumentpriserna sedan november 2008 bidrog sänkta boendekostnader (-8,9 %) med 2,6 procentenheter. Därav bidrog sänkta räntekostnader för egnahemsägare
(-41,5 %) nedåt med 2,7 procentenheter och sänkta elpriser (-8,5 %) nedåt med 0,4 procentenheter. Sänkningarna motverkades  av höjda hyror (3,1 %) samt av höjda kommunala fastighetsavgifter (15,1 %) som betalas av egnahemsägare. Det bidrog med 0,4 respektive 0,1 procentenheter uppåt.

Den totala nedgången av konsumentpriserna motverkades av prishöjningar inom transportområdet (7,2 %) som bidrog med 1,0 procentenhet uppåt. Därav bidrog höjda priser på bensin (14,6 %) med 0,5 procentenheter och höjda priser på bilar (6,1 %) med 0,2 procentenheter. Inom transportområdet bidrog i övrigt höjda priser för reparationer av fordon (4,9 %) och höjda priser på transporttjänster (3,1 %) med 0,1 procentenhet vardera.

Höjda priser på livsmedel och alkoholfria drycker (1,3 %) samt höjda priser på diverse varor och tjänster (2,9 %) bidrog med 0,2 procentenheter vardera.

För detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

Tabell

Inflationsmålet och den underliggande inflationen

Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent med en avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken använder emellertid ofta olika mått på underliggande inflation i sin analys och i sin kommunikation.

KPIF och KPIX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. Beräkningen av KPIF skiljer sig från KPI genom att egnahemsägarnas räntekostnader beräknas vid en konstant räntesats. Vid beräkningen av KPIX exkluderas räntekostnaderna helt. Det gör även direkta effekter av förändringar av indirekta skatter och subventioner.

Förändringen i KPIF från oktober till november var oförändrad. Inflationstakten enligt KPIF var 2,3 procent i november 2009 (1,9 procent i oktober 2009). Även förändringstakten för KPIX var oförändrad från oktober till november. Inflationstakten enligt KPIX var 2,0 procent i november 2009 jämfört med 1,5 procent i oktober.

Inflationstakten i EU: priserna i oktober upp 0,5 procent på årsbasis

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser oktober. Inflationstakten för EU  var då 0,5 procent. För EMU-länderna var inflationstakten -0,1 procent. I oktober var inflationstakten i Sverige 1,8 procent enligt HIKP. I HIKP exkluderas bl.- a. egnahemsägarnas räntekostnader. Den högre inflationstakten i Sverige jämfört med EMU förklaras bl a av att priserna på livsmedel och bilar stiger i Sverige och sjunker i EMU. Dessutom drar sänkta priser på eldningsolja drar ned inflationstakten mer i EMU än i Sverige, eftersom eldningsoljan  där utgör en större andel av konsumtionen.

Inflationstakten i Sverige var enligt HIKP 2,4 procent i november 2009. HIKP i Sverige var liksom KPI oförändrat från oktober till november. Under samma period förra året sjönk HIKP med 0,5 procent. HIKP för november 2009 var 109,69 (2005=100). Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 0,6 procent för EMU-länderna i november 2009.

Nettoprisindex

Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI sjönk med 0,1 procent från oktober till november 2009. Inflationstakten enligt NPI var -1,3 procent i november 2009, jämfört med -2,3 procent i oktober 2009. NPI för november 2009 var 252,95 (1980=100).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt Meddelande

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för december 2009 publiceras den 12 januari 2010 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

 

Förfrågningar

Kamala Krishnan
Tfn 08-506 944 81
E-post kamala.krishnan@scb.se
Muhanad Sammar
Tfn 08-506 947 48
E-post muhanad.sammar@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.