Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI) oktober 2006: Lägre fastighetsskatt sänker inflationstakten

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 09:45 CET

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, sjönk till 1,3 procent i oktober, från 1,5 procent i september. I oktober 2005 var inflationstakten 0,5 procent. Den föreslagna retroaktiva förändringen av fastighetsskatt på markvärdet för småhus bidrog nedåt med 0,2 procentenheter till inflationstakten i oktober. Konsumentpriserna var i genomsnitt oförändrade från september. Under samma period förra året ökade konsumentpriserna med 0,2 procent. Årstakten för den underliggande inflationen enligt måttet UND1X var 1,0 procent i oktober.

Senaste månaden: priserna oförändrade
Konsumentpriserna var i genomsnitt oförändrade från september till oktober.
Prishöjningar på kläder (1,7 %), flygcharter (2,9 %) samt el och bränsle (1,0 %) påverkade KPI uppåt med 0,1 procentenheter vardera. Högre priser på restauranger (0,6 %) och inträdesbiljetter (dans och nöjen) (4,5 %) bidrog även uppåt med 0,1 procentenheter tillsammans.

Uppgången motverkades av nedgång i egnahemsägarnas kostnader för fastighetsskatt (-18,3 %) som bidrog nedåt på KPI med 0,2 procentenheter den senaste månaden. Denna nedgång beror på att KPI fr.o.m. oktoberindex beaktar den i budgetpropositionen (Prop. 2006/2007:1) föreslagna ändringen i fastighetsskatten för år 2006 på markvärdet för småhus (tidigare meddelat i pressmeddelande från SCB av 2006-10-19).

Sänkta priser på drivmedel (-1,7 %) och frukt och grönt inom posten livsmedel (-0,7 %) bidrog också nedåt med 0,1 procentenheter vardera i oktober.

Senaste tolv månaderna: priserna upp 1,3 procent
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i oktober 1,3 procent. I september var inflationstakten 1,5 %.

Ökade kostnader inom gruppen boende (4,6 %) bidrog uppåt med 1,3 procentenheter till konsumentprisernas årsförändring i oktober. Högre priser på el (19,7 %) påverkade den totala årsförändringen uppåt med 0,9 procentenheter vilket utgjorde det klart största bidraget inom denna grupp. Ökade räntekostnader (11,8 %) påverkade inflationstakten uppåt med 0,5 procentenheter i oktober. Höjda hyror (0,8 %) samt reparationer (2,7 %) påverkade också uppåt med 0,1 procentenheter vardera inom denna grupp.

Samtidigt motverkades prisuppgångarna inom gruppen boende av sänkningen av fastighetsskatt på markvärdet för småhus (-13,4 %) som bidrog nedåt med 0,2 procentenheter och av lägre priser på eldningsolja (-10,3 %), som bidrog nedåt med 0,1 procentenheter.

Prisökningar inom grupperna livsmedel (2,0 %) och diverse varor och tjänster (3,1 %) påverkade inflationstakten ytterligare uppåt med 0,2 procentenheter vardera. Ökade priser på kläder (1,5 %), tobak (3,5 %) och restauranger (2,4 %) bidrog också uppåt med 0,1 procentenheter vardera i oktober.

Det senaste årets uppgång i konsumentpriserna motverkades i oktober framförallt av prissänkningar inom gruppen transporter (-2,0 %) som påverkade nedåt med 0,3 procentenheter. Uppgången motverkades även av sänkta priser inom gruppen post och telekommunikationer (-5,4 %) som bidrog nedåt med ytterligare 0,2 procentenheter.
Sänkta priser inom gruppen rekreation och kultur (-0,6 %) och på möbler (-2,8 %) bidrog också nedåt med vardera 0,1 procentenheter.

KPI för oktober 2006 var 286,07 (1980=100).

Se tabell på:
http://www.scb.se/templates/pressinfo____182200.asp


Anm.: Avrundningar kan medföra att kolumnsumman för huvudgrupperna inte stämmer med KPI totalt.

Inflationsmålet och den underliggande inflationen
Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent, med en accepterad avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken har framhållit att effekterna av vissa tillfälliga störningar i inflationsutvecklingen tillåts slå igenom i KPI utan att penningpolitiken ändras. Detta gäller till exempel förändringar av indirekta skatter och räntekostnader för egnahem.

UND1X och UNDINHX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. I båda måtten exkluderas hushållens räntekostnader för egnahem och den direkta effekten av förändrade indirekta skatter och subventioner, och i UNDINHX exkluderas dessutom varor som i huvudsak importeras.

Den underliggande inflationen, enligt måttet UND1X, har beräknats till 1,0 procent i oktober (september 1,0 procent). Inflationstakten enligt måttet UNDINHX ökade för nionde månaden i rad till 2,5 procent i oktober (september 2,4 procent). De genomsnittliga prisförändringarna från september till oktober var enligt UND1X 0,2 procent och enligt UNDINHX 0,3 procent.

Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Jesper Johansson, tfn 08-787 01 53.

Inflationstakten i EU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) för Sverige ökade i genomsnitt med 0,2 procent från september till oktober. Under samma period 2005 ökade HIKP med 0,3 procent. Inflationstakten enligt HIKP (dvs. förändringen i index från oktober 2005 till oktober 2006) var i oktober till 1,2 procent. HIKP för oktober 2006 har beräknats till 102,17 (2005=100).

Senast publicerade HIKP-tal för EU-länderna avser september månad. Inflationstakten för EU (EICP, vilket omfattar 25 medlemsländer fr.o.m. september 2004) var i september 1,9 procent (preliminär siffra), för EMU (MUICP, vilket omfattar 12 medlemsländer) 1,7 procent (preliminär siffra) och för Sverige 1,2 procent.

HIKP har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Skillnader jämfört med KPI beror främst på olika täckning inom bostadsposten och social omsorg.

Nettoprisindex
Nettoprisindex (NPI), som anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner, ökade i genomsnitt från september till oktober med 0,2 procent. Sedan oktober 2005 har nettopriserna ökat med 1,5 procent. NPI för oktober 2006 har beräknats till 243,26 (1980=100).

Inflationstakten (prisförändring under de senaste tolv månaderna) enligt KPI, UND1X, HIKP för Sverige respektive EU. Procent.

Se:
http://www.scb.se/templates/pressinfo____182200.asp

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för oktober publiceras tisdagen den 12 december kl. 09.30.

Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar
Peter Nilsson
Tfn 08-506 943 09
E-post peter.nilsson@scb.se
Oscar Lundin
Tfn 08-506 946 32
E-post oscar.lundin@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.