Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI), oktober 2010: Inflationstakten 1,5 procent

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 09:46 CET

Inflationstakten, det vill säga förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,5 procent i oktober, vilket är en uppgång från september då den var 1,4 procent. Från september till oktober steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent.

Till den totala uppgången på 0,3 procent den senaste månaden bidrog säsongsnormala prishöjningar på kläder och skor (2,0 procent) med 0,1 procentenhet. Prishöjningar inom transport (0,6 procent), främst på utrikes flygresor, samt högre boendekostnader (0,2 procent), framförallt högre räntekostnader för egnahemsägarna, bidrog med vardera 0,1 procentenhet.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten var 1,5 procent i oktober 2010.

Till den totala uppgången sedan oktober 2009 bidrog högre boendekostnader (2,7 procent) med 0,7 procentenheter. Därav bidrog höjda priser på el och bränsle (7,3 procent) och höjda hyror (1,5 procent) med 0,3 respektive 0,2 procentenheter.

Höjda restaurangpriser (2,8 procent), prishöjningar på livsmedel och alkoholfria drycker (1,5 procent) samt höjda priser på drivmedel (4,6 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera.

Prissänkningar inom audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-14,0 procent) bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

För övriga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

KPI för oktober 2010 var 305,57 (1980=100).

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar (KPIF) var i oktober 1,8 procent, vilket är samma takt som i september.

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____303047.aspx

Inflationstakten i EU/EMU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser september 2010. Inflationstakten för EU var då 2,2 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 1,8 procent. I september var inflationstakten i Sverige 1,5 procent enligt HIKP. I HIKP exkluderas bland annat egnahemsägarnas räntekostnader.

Inflationstakten i Sverige steg enligt HIKP till 1,6 procent i oktober 2010. Från september till oktober steg konsumentpriserna med 0,3 procent enligt HIKP. Under samma period förra året steg HIKP med 0,3 procent. HIKP för oktober 2010 var 111,38 (2005=100). Enligt Eurostats snabbstatistik steg inflationstakten till 1,9 procent för EMU-länderna i oktober 2010.

Nettoprisindex

Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI steg med 0,3 procent från september till oktober 2010. Inflationstakten enligt NPI var 2,1 procent i oktober 2010, vilket är samma inflationstakt som i september 2010. NPI för oktober 2010 var 258,52 (1980=100).

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____303047.aspx

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för november 2010 publiceras 9 december 2010 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar
Emanuel Fredriksson
Tfn 08-506 942 25
E-post emanuel.fredriksson@scb.se

Kamala Krishnan
Tfn 08-506 944 81
E-post kamala.krishnan@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.