Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI), september 2010:

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 09:49 CEST

För tabeller och statistik, se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____301635.aspx

Inflationstakten 1,4 procent

Inflationstakten var 1,4 procent i september, vilket är en uppgång från augusti då den var 0,9 procent. Från augusti till september steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,8 procent, huvudsakligen som en följd av för säsongen normala prishöjningar på kläder och skor.

Prishöjningarna på kläder och skor (11,9 procent) förklarar 0,6 procentenheter av den totala uppgången på 0,8 procent den senaste månaden. I övrigt var det prishöjningar på el (2,0 procent) och restauranger och logi (0,8 procent) samt höjda räntekostnader för egnahemsägarna (2,7 procent) som bidrog till uppgången. Förra året steg konsumentpriserna med 0,3 procent från augusti till september. Då motverkades prishöjningarna på kläder och skor delvis av prissänkningar på drivmedel.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,4 procent i september 2010. Till den totala uppgången sedan september 2009 bidrog höjda priser på livsmedel och alkoholfria drycker (1,9 procent) och el och bränsle (6,2 procent) med 0,3 procentenheter vardera.

Höjda hyror (1,5 procent) och höjda restaurangpriser (2,7 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera.

Prishöjningar inom transportområdet (2,7 procent) bidrog med 0,3 procentenheter. Därav bidrog höjda priser på drivmedel (5,9 procent) med 0,2 procentenheter.

Prissänkningar inom audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-15,1 procent) bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

För övriga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt meddelande.

KPI för september 2010 var 304,60 (1980=100).

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar (KPIF) var i september 1,8 procent, vilket är en uppgång jämfört med augusti då den var 1,4 procent.

Inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser augusti 2010. Inflationstakten för EU var då 2,0 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 1,6 procent. I augusti var inflationstakten i Sverige 1,1 procent enligt HIKP. I HIKP exkluderas bland annat egnahemsägarnas räntekostnader.

Inflationstakten i Sverige steg enligt HIKP till 1,5 procent i september 2010. Från augusti till september steg konsumentpriserna med 0,8 procent enligt HIKP. Under samma period förra året steg HIKP med 0,4 procent. HIKP för september 2010 var 111,02 (2005=100). Enligt Eurostats snabbstatistik steg inflationstakten till 1,8 procent för EMU-länderna i september 2010.

Nettoprisindex

Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI steg med 0,9 procent från augusti till september 2010. Inflationstakten enligt NPI var 2,1 procent i september 2010, i augusti 2010 var den 1,5 procent. NPI för september 2010 var 257,82 (1980=100).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för oktober 2010 publiceras 11 november 2010 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

 

Förfrågningar

Emanuel Fredriksson
Tfn 08-506 942 25
E-post emanuel.fredriksson@scb.se

Kamala Krishnan
Tfn 08-506 944 81
E-post kamala.krishnan@scb.se