Statistiska centralbyrån, SCB

Konsumentprisindex (KPI), september 2012: Inflationstakten 0,4 procent

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 09:58 CEST

Inflationstakten var 0,4 procent i september, vilket är en nedgång sedan augusti då den var 0,7 procent. Från augusti till september steg KPI med i genomsnitt 0,4 procent. Under motsvarande period förra året ökade KPI med 0,7 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,9 procent i september.

Utvecklingen från augusti
KPI steg med i genomsnitt 0,4 procent från augusti till september 2012.

Till den totala uppgången den senaste månaden bidrog säsongsnormala prisökningar på kläder och skor (9,4 procent) med 0,5 procentenheter. Högre priser på drivmedel (1,2 procent) bidrog med 0,1 procentenhet till ökningen.

Uppgången motverkades av lägre räntekostnader för egna hem (-4,5 procent), som bidrog nedåt med 0,2 procentenheter.

Utvecklingen det senaste året
Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var 0,4 procent i september, vilket är en nedgång sedan augusti då den var 0,7 procent.

Till den totala uppgången sedan september 2011 bidrog ökade transportkostnader (2,7  procent) med 0,4 procentenheter, vilket främst berodde på högre drivmedelspriser (7,4 procent), som bidrog med 0,3 procentenheter. Det senaste årets hyreshöjningar (2,6 procent) bidrog också uppåt med 0,3 procentenheter. Slutligen bidrog prisökningar på livsmedel (1,6 procent) och tobak (10,8 procent) till uppgången med 0,2 procentenheter vardera.

Uppgångarna motverkades delvis av lägre räntekostnader för egna hem (-2,4 procent) och prissänkningar på hemelektronik (-15,4 procent), som vardera bidrog nedåt med 0,3 procentenheter. Vidare bidrog lägre priser på hushållsel (-3,9 procent) med 0,2 procentenheter nedåt.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.
KPI för september 2012 var 314,81 (1980=100).

För tabell, se här: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____341673.aspx

Underliggande inflation
Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 0,9 procent i september, vilket är samma inflationstakt som i augusti. Från augusti till september steg KPIF med i genomsnitt 0,7 procent. Under samma period förra året steg KPIF med 0,7 procent.

KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag från Riksbanken beräknas av SCB.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation. Beräkningen av måttet skiljer sig något från beräkningen av KPI och det är inte heller helt och hållet samma produkter som prismäts. Exempelvis exkluderas egnahemsägarnas räntekostnader från HIKP, vilka har påverkat KPI relativt kraftigt de senaste åren. Att varukorgarna skiljer sig något åt innebär också en skillnad i produkternas relativa vikter, vilket kan ge vissa skillnader i utfall.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 1,0 procent i september 2012. Från augusti till september ökade priserna i genomsnitt med 0,7 procent enligt HIKP. Under samma period förra året steg HIKP med 0,7 procent. HIKP var 113,79 (2005=100) i september 2012.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser augusti 2012. Inflationstakten för EU var då 2,7 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 2,6 procent. Under samma period var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 0,9 procent. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 2,7 procent för EMU-länderna i september 2012.

 

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett
Statistiskt meddelande
.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Konsumentprisindex för oktober 2012 publiceras 2012-11-13 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar
Rolf Björnson
Tfn 08-506 941 54
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Peter Bäckström
Tfn 08-506 945 26
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.