Sveriges Konsumenter

Konsumenträttigheterna eftersatta

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2012 08:30 CET

Idag är det den Internationella Konsumentdagen och startskottet för Sveriges Konsumenters jubileumsår. Organisationen firar 20 år och uppmärksammar de internationella konsumenträttigheterna som president John F Kennedy la grunden i sitt tal till kongressen den 15 mars 1962.
– De åtta konsumenträttigheterna har godtagits av FN:s generalförsamling. De borde egentligen vara självklara men tyvärr är de inte särskilt kända, än mindre uppfyllda. Nu måste politiker och näringsliv ta dem på betydligt större allvar, säger Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

De åtta grundläggande kraven gäller rätten till information, valmöjlighet, säkerhet, utbildning, upprättelse, inflytande, hälsosam miljö och rätten att få sina basbehov tillgodosedda. Sveriges Konsumenter kommer under jubileumsåret att uppmärksamma alla dessa, med börjar med rätten till information.

– Konsumenterna förväntas fatta medvetna val men möts av en djungel av information som ofta är svårbegriplig, svamlig, partisk och ibland vilseledande. Tiden och kunskaperna räcker ofta inte till och alla vill inte ägna timmar att sätta sig in i alla val, säger Jan Bertoft.

– Det ska inte vara ett heltidsjobb att vara konsument. Det ska vara enkelt att göra val, konsumenterna ska ha en rimlig chans att förstå. Bristen på tid, pengar eller kunskap riskerar att öka klyftorna mellan olika grupper i samhället.

Sveriges Konsumenter ställer också 16 specificerade krav på information när det gäller livsmedel, teletjänster, finansiella tjänster, offentliga tjänster och ytterligare områden.

Sveriges Konsumenter är också i färd med att samla in riktigt dåliga exempel på information till konsumenterna för anmälan till Konsumentverket för bl a vilseledande marknadsföring.

Den 15 mars uppmärksammas konsumenträttigheterna i hela världen. I årets kampanj på konsumentdagen driver den globala konsumentrörelsen Consumers International en kampanj riktad till bankerna på temat ”Våra pengar, våra rättigheter”. Sveriges Konsumenter deltar också och kräver specifikt att det ska vara lättare att byta bank genom att få flytträtt på sitt kontonummer, så att inte autogiro och stående överföringar behöver ändras.

För mer information:
Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter, tel: 08-674 43 00 eller 070-797 79 87

Sveriges Konsumenters krav på information:

 • Avtalsvillkor på Internet och i mobiltelefoner ska vara begripliga och innehålla en sammanfattning av de viktigaste delarna. De ska dessutom inte ta ifrån konsumenten dess grundläggande rättigheter.
 • Konsumentrådgivning ska finnas i alla kommuner i landet och uppfylla höga krav på kvalitet och tillgänglighet.
 • Budget- och skuldrådgivning är obligatorisk för kommunerna och ingen ska behöva vänta längre än fyra veckor från den första kontakten till ett möte med en professionell budget- och skuldrådgivare.
 • Personuppgifter ska inte lämnas ut till någon tredje part, den ska gå att radera och konsumenten ska kunna ta de med sig informationen och använda den för eget bruk eller hos en ny tjänsteleverantör.
 • Innehållsförteckning och annan viktig information på förpackningar ska vara enkelt läsbar och små bokstäver, dåliga kontraster, svårlästa typsnitt, blänkande material och långa textrader ska undvikas. Information ska även finnas tillgängligt i alternativa format för att underlätta för personer med nedsatt syn och lässvårigheter.
 • Ursprungsmärkning ska finnas på frukt-, grönt, mejeriprodukter, kött (inklusive fågel) och fisk. För kött ska den även finnas för beredda produkter och ange var djuret är fött, uppfött och slaktat samt hur det transporterats.
 • Prismärkning i skyltfönster och i butik ska följa Lagen om prisinformation.
 • Oberoende stöd och information vad gäller sparande och finansiella frågor och rådgivarna bör också benämnas som vad de är – säljare. Banker och andra finansiella bolag ska underlätta för konsumenterna att göra etiska val och rensa bort de mest oetiska alternativen bland de finansiella produkterna.
 • Telefoni- och internetabonnemang ska sammanfatta den viktigaste informationen om priser, avtalstid, kvalitet etc på ett samlat och lättillgängligt sätt.
 • Förbjud dold reklam, så att det är tydligt vad som är marknadsföring och opartisk information. Förbjud helt reklam för skräpmat till unga, vilket bidrar till övervikt och fetma.
 • En fungerande marknadskontroll och effektiva sanktioner är nödvändigt då företag och marknadsförare regelbundet begår övertramp genom oskälig, ofullständig och vilseledande marknadsföring.
 • Val av offentliga tjänster, till exempel av vård, omsorg och skola, är ofta svårt att göra. Säkerställ att det erbjuds oberoende, jämförbar information för alla konsumenter och att de konsumenter som inte väljer aktivt också får ett alternativ med hög kvalitet.
 • Konsumenten ska ges rätt till sin information inom vård och omsorg och informationssystem, t ex vad gäller journaler, bör utformas på ett säkert sätt med vårdkonsumentens rätt till information i fokus.

De åtta internationella konsumenträttigheterna:

 • Rätten att få basbehov tillfredsställda – tillgång till nödvändiga varor och tjänster som mat, kläder, husrum, sjukvård, utbildning, samhällsservice, vatten och sanitet.
 • Rätten till säkerhet – att få skydd mot produkter, produktionsprocesser och tjänster som är farliga för hälsa eller liv.
 • Rätten till information – att få de fakta som behövs för att göra ett medvetet och informerat val samt att skyddas mot vilseledande information, marknadsföring och märkning.
 • Rätten att välja – att kunna välja i ett utbud av produkter och tjänster som erbjuds till konkurrenskraftiga priser och god kvalitet.
 • Rätten att bli hörd – att konsumenternas intressen representeras i beslutsfattandet och genomförandet av regeringens politik, och i utvecklingen av produkter och tjänster. Och att därmed skapa reell konsumentmakt.
 • Rätt till upprättelse – att få en rättvis lösning av tvister med näringsidkare, vilket innebär bland annat ersättning för vilseledande, slarviga varor eller otillfredsställande tjänster.
 • Rätten till konsumentutbildning – att få kunskaper och färdigheter som behövs för att göra välgrundade, säkra val av varor och tjänster, vilket innebär bland annat vetskap om grundläggande rättigheter och skyldigheter.
 • Rätten till hälsosam miljö – att leva och arbeta i en miljö som inte hotar välbefinnandet för dagens och framtidens generationer.

Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt obunden paraplyorganisation med 26 medlemsorganisationer och enskilda medlemmar. Målet är ökad konsumentmakt och att politiker, näringsliv och myndigheter alltid ska ha konsumenternas bästa för ögonen. Sveriges Konsumenter arbetar med påverkan och opinionsbildning, både nationellt och internationellt, ger ut tidningen Råd & Rön och nyhetsbrevet KonsumentMakt.