Landsbygdsdepartementet

Konsumentvägledning till alla

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 13:22 CET

Trots fördelar för konsumenter och stor samhällsnytta så har idag inte alla kommuner i Sverige konsumentverksamhet. Det konstaterar regeringen i en proposition om nya konsumentpolitiska mål som lämnades till riksdagen idag. Regeringen kommer därför att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av den kommunala konsumentverksamheten och ge förslag på hur alla konsumenter ska kunna få samma möjlig till hjälp och stöd oavsett var de bor i landet.

Den nya konsumentpolitiska strategin ska vara vägledande för regeringens konsumentpolitiska arbete i framtiden. De tidigare fem målen i den gamla strategin föreslås bli ersatt med ett enda:

"Trygga konsumenter som handlar hållbart".**
- Det här handlar om traditionell fördelningspolitik. Vi vill stödja konsumenterna, speciellt de resurssvaga grupperna, mot ett hårdnande kommersiellt klimat, säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist.

Propositionen har tagits fram i samarbete mellan regeringen och vänsterpartiet.

Det finns förutom det nya målet också flera konkreta förslag på åtgärder i propositionen:
- Den kommunala konsumentverksamheten ger inte samma konsumentskydd i alla kommuner. En utredning tillsätts för att göra en översyn av den kommunala konsumentverksamheten och ge förslag på hur den kan bli likvärdig i hela landet.
- Konsumentombudsmannens möjligheter att föra process i marknadsdomstol förstärks för att få fram fler praxisbildande domar. Idag finns möjligheten bara för finansiella tjänster - möjligheten utökas nu till alla områden.
- Skyddet för konsumenter som köper tjänster behöver stärkas. En utredning kommer att tillsättas för att stärka det civilrättsliga konsumentskyddet på tjänsteområdet.
- Många konsumenter upplever problem och känner sig lurade vid marknadsföring via elektroniska medier. En utredning tillsätts för att utreda hur det man ska komma tillrätta med de här problemen och om kan behövas krav på godkännande i förhand av marknadsföring via elektroniska medier, t.ex. vid telefonförsäljning.
- Konsumentverket får i uppdrag att ge förslag på hur verkets nuvarande telefonservice kan utvecklas till en nationell telefonservice som ska ge högre tillgänglighet till bättre konsumentinformation och kunna ge den kommunala konsumentverksamheten mer tid till förebyggande verksamhet.
- Konsumentverket får i uppdrag att lämna förslag på hur verkets webbplats kan bli en heltäckande konsumentportal.
- Kontrollen av om leksaker uppfyller säkerhetskraven stärks på Konsumentverket och verket ska också fundera på hur kommunernas kontroll kan stärkas genom t.ex. bättre samarbete på lokal nivå.
- Bättre finansiellt konsumentskydd genom att rollfördelningen mellan Konsumentverket och Finansinspektionen blir tydligare och genom att förenkla informationen till konsumenterna.
- Konsumentverk ska arbeta mer med omvärldsbevakning och analys och ska regelbundet genomföra marknadsstudier för att få en helhetsbild av aktuella konsumentproblem.
- Konsumentverket får i uppdrag att utveckla läromedel i skolans konsumentkunskap.
- Bättre skaderegister med uppgifter från landstingen (EHLASS) för att förbättra produktsäkerhetskontrollen.

- Konsumentpolitiken ska fokusera särskilt på de grupper av människor som är extra utsatta, t.ex. ensamstående med barn, låginkomsttagare och funktionshindrade. Denna inriktning lyfter vi nu fram i den nya strategin för konsumentpolitiken, säger Tasso Stafilidis riksdagsledamot (v) i lagutskottet.

** Regeringens målformuleringar bygger på Ekonomistyrningsverkets definitioner och ska beskriva ett önskat tillstånd.


Kontakt:
Anders Grönvall
Pressekreterare
08-405 11 88
070-615 11 88
registrator@agriculture.ministry.se

Ulrika Dackeby
Kansliråd
08-405 22 85-------------------------
Läs mer
-------------------------
Prop. 2005/06:105 Trygga konsumenter som handlar hållbart - Konsumentpolitikens mål och inriktning (http://www.regeringen.se/sb/d/6264/a/60248)