Landsbygdsdepartementet

Konsumentverket ska prioritera tillsynen

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 09:17 CET

Konsumentverket kommer att få ett uppdrag mer anpassats till omvärldens förändringar. Uppdraget får tre viktiga ben: tillsyn, information till konsumenter och hållbar utveckling. Det framgår av regeringens konsumentpolitiska proposition som lämnas till riksdagen idag.

När Konsumentverket och Konsumentombudsmannen flyttar till Karlstad under nästa år kommer det att bli med en delvis ny inriktning. Det handlar bl.a. om att verket ska prioritera en mer aktiv tillsyn och marknadskontroll. EU ska också intensifiera samarbetet på produktsäkerhetsområdet vilket kommer att ge Konsumentverket ytterligare befogenheter i sin tillsynsroll.

- Konsumenterna möter idag en allt mer komplex marknad där varor och tjänster ständigt förändras, ny teknik exploderar och det kommersiella trycket ökar. Detta ställer högre krav på oss konsumenter och det ställer krav på nytänkande i konsumentpolitiken, säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist.

Bland nyheterna i propositionen finns en ny telefonservice med konsumentinformation och en ny webbportal med konsumentinformation som kan komplettera kommunernas konsumentupplysning. För att kunna sprida aktuell information ska Konsumentverket ta fram en modell för att genomföra återkommande prisstudier.

Konsumentombudsmannen har bedrivit en försöksverksamhet med att företräda konsumenter i Marknadsdomstolen. Regeringen föreslår nu att KO får utökade möjligheter att företräda konsumenter i rättegångar. Försöksverksamhet som har gällt endast finansiella tjänster förlängs och ska enligt förslaget också gälla alla varor och tjänster. Syftet med förlängningen är att få fram fler vägledande domar.

Arbetet med omvärldsbevakning och analys kommer att utgöra en större del av Konsumentverkets verksamhet än i dag. En stark analysfunktion skapas i den nya organisationen som verket ska ha i Karlstad ska bevaka omvärlden och genomföra regelbundna marknadsstudier ska ge en bild av aktuella konsumentproblem. Organisationen ska utvecklas för att kunna ta del av aktuell forskning men också för att kunna initiera ny forskning på konsumentområdet.

I propositionen kommer regeringen att slår fast att en förstärkning av marknadskontrollen är nödvändig. Konsumentverket får i uppdrag att se över arbetsformerna för marknadskontroll av bl.a. hur säkra leksaker är. Syfte är att skapa en effektivare och starkare organisation och ge ett ökat stöd till kommunerna som har en viktig del i säkerhetsarbetet.

Det är också viktigt att tidigt upptäcka farliga varor som är på väg in i landet. Konsumentverket kommer därför också att få ett uppdrag att utveckla samarbetet med tullen för att öka möjligheten att stoppa farliga produkter redan vid gränsen.

Sedan 1994 är skuld- och budgetrådgivningen obligatorisk i kommunerna. Regeringen avser att ge Konsumentverket det formella nationella ansvaret för den verksamheten.

Konsumentverket ska få ett större hållbarhetsperspektiv i sitt arbete. Verket ska bl.a. utarbeta en hållbarhetsstrategi, främja konsumtion av ekologiska livsmedel och informera konsumenterna om sociala- och etiskmärkning. Konsumentverket ska ta fram skolmaterial med inriktning på privatekonomi, konsumentskydd och hållbar konsumtion.


Kontakt:
Anders Grönvall
Pressekreterare
08-405 11 88
070-615 11 88
registrator@agriculture.ministry.se

Ulrika Dackeby
Kansliråd
08-405 22 85