Catering Please i Skandinavien AB

KONTROLLBALANSRÄKNING SAMT ÅTGÄRDSPLAN CATERING PLEASE

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 09:27 CEST

·Kontrollbalansräkning Catering Please samt i dotterbolaget Klarago
·Åtgärdsplan gällande leverantörsskulder


Styrelserna i Catering Please och Klarago har beslutat att upprätta kontrollbalansräkningar i respektive bolag. Kontrollbalansräkningarna visar att bolagens eget kapital är förbrukat.

Styrelsen kallar till en extra bolagsstämma där beslut skall tas angående kontrollbalansräkningen.

Såväl Catering Please som Klarago har haft en mycket svår period. Båda bolagen har blivit hårt drabbade av den rådande lågkonjunkturen med bland annat stort omsättningstapp inom flygindustrin samt kundförluster. I och med omvärldsläget har Bolaget även haft svårigheter att finansiera sig.

Bolaget har, vilket tidigare meddelats, vidtagit flera åtgärder, såsom exempelvis att avyttra verksamheten på Arlanda, för att komma till rätta med situationen. De vidtagna åtgärderna har givit resultat och bolaget kommer från och med september att redovisa vinst.

För att hantera den rådande situationen har styrelsen i Klarago beslutat att tillskriva bolagets samtliga fordringsägare och erbjuda dem två alternativ; antingen full betalning i fyra rater under 2009 och 2010 eller betalning av 75 procent av respektive fordran i två rater under 2009. Bolagets styrelse gör bedömningen att betalning till fordringsägarna kan ske av medel som genereras av bolaget, men för att säkerställa betalning har bolaget erhållit en skriftlig finansieringsutfästelse.

Vid underhandskontakter med vissa av Klaragos fordringsägare har det framkommit att fordringsägare representerande cirka 47% procent av bolagets skulder är positiva till att träffa en uppgörelse med bolaget i enlighet med något av de ovan presenterade alternativen.

Pressrelease den 7 juli 2009

För vidare information, kontakta
Ia Johansson
VD, Catering Please i Skandinavien AB (publ)
ia.johansson@cateringplease.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Catering Please Pressrelease 2009-07-07.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Catering Please

Om Catering Please
Catering Please med dotterbolag verkar inom fyra affärsområden: Dagligvaruhandeln med produktion, marknadsföring och försäljning av färsk vällagad mat under varumärkena Catering Please och Asia Please med flera.

Entreprenadkunder där färsk vällagad mat tillagas under annat varumärke. Transportindustrin där vi sköter mat och handling för flygbolag Omsorg & skola med produktion och leverans till äldreomsorg och skolor med framför allt Uppsala kommun med omnejd.